YOUNG F.T.I. ELITE 7

หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่น 7


ใบสมัคร Application หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่น 7

หลักฐานประกอบการพิจารณา

รูปถ่ายหน้าตรง

 • * แนบรูปถ่ายอิสระ แบบครึ่งตัวเห็นใบหน้าชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาดำ รูปตัวอย่างคลิก

 • * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • * งดใช้รูปติดบัตร หน้าตรง

สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง * แนบไฟล์ รูปภาพ ( JPEG , PDF )

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง * แนบไฟล์ รูปภาพ ( JPEG , PDF )

หนังสือรับรองการทำงาน * แนบไฟล์ รูปภาพ ( JPEG , PDF )

Letter of Recommendation (LOR) จากหัวหน้างาน ประธานบริษัทฯ หรือข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) * แนบไฟล์ รูปภาพ ( JPEG , PDF )

ประเภทของการสมัครอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

1. ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data

2. ข้อมูลการศึกษา-ประวัติการทำงาน / Education & Working Background

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน

3. ที่อยู่ที่ทำงาน หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ / Office Address

ผู้ประสานงาน ( ถ้ามี )

4. รายละเอียดบริษัท

5. การเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร

6. อื่นๆ

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร “เมื่อโครงการตอบรับแล้ว”

 1. โอนเงินเข้าบัญชี "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิกิติ์

 2. ต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรผ่านทางบัญชี ตามข้อ 1 ภายใน 9 วัน (เพื่อเป็นการยืนยันเข้าร่วมอบรมหลังจากทางโครงการได้แจ้งผลให้ท่านรับทราบทาง E-mail หากท่านไม่ดำเนินการ ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการยืนยันการเข้าร่วมอบรม)

 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินถึง คุณศิรินารถ (หน่อย) Email : sirinartk@off.fti.or.th | คุณณปภัช (โม) Email : napaphatp@off.fti.or.th

 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด (หน่อย)

   โทร 081-323-5883 | E-mail sirinartk@off.fti.or.th

  • คุณณปภัช ภัทรพลวณิช (โม)

   โทร 094-493-5598 | E-mail napaphatp@off.fti.or.th

* หมายเหตุ กรณีได้รับข้อมูลไม่ชัดเจน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดติดต่อ

คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช (รัตน์)

โทร 089-812-2536 | E-mail krittanya.sab@summitautogroup.com

กรอกรายละเอียด ที่-อยู่ สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ่นส่วนนิติบุคลลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่าย เสียภาษีนิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้อง ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครข้างต้นนี้เป็นความจริง และข้าพเจ้าสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เต็มเวลาครบถ้วน ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

Copyright ©2019 by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย