MEMBER LIST

MEMBER LIST รายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม


รายชื่อผู้เข้าอบรม YOUNG FTI รุ่นที่ 5

Download
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง - บริษัท
1 นางสาวกมลมาลย์ วัสสันตชาติ Managing Director บจก.BSJ Product
2 นายกฤษฎา ธนตระกูลวงศ์ President บจก.Asia Color Enterprise
3 นายกวีวงศ์ โคมทอง ผู้จัดการ โรงน้ำแข็งอรัญประเทศ
4 นายกษม ปริศนาวาณิชย์ Marketing Manager บจก.Intertool
5 นายกัญจน์ จิระเกียรติวัฒนา General Manager บจก.Mas Transport Express
6 นางสาวกัญญ์วรา คงเพิ่มโกศล Designer บจก.ครัวไทยมิเนียม
7 นางสาวกิตติพร จงสุวณิชย์ International Sales Manager บจก.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี
8 นายกิตติพศ ธนเลิศลาภ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เมทเทิลคอม
9 นางสาวขัณชรส งามศัพพศิลป์ CEO บจก.P.G.I.Management
10 นายคเชนทร์ มงคลศรีสวัสดิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอสเทคซีวิลแอนด์คอนสตรัคชั่น
11 นายครองวิชช์ อภิธโนทัย Director Siampro (Thailand) Co.,Ltd
12 นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บ.ส.กิจชัย จำกัด
13 นายจิรภัทร ตั้งอภิวัฒนา Marketing Executive บจก. PBS Fashion
14 นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา รองผู้จัดการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
15 นางสาวจีรธิดา นฤมิตเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บจก.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม
16 นางสาวเจนจิรา รัตนเพียร ประธานหลักสูตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
17 นายฉัตรชัย เกียรติกนกกุล หุ้นส่วน บจก.Chinatownscala Shark's Fin
18 นางสาวชญานี พินิจโสภณพรรณ - บจก.โกลด์สตาร์เมททอล
19 นางสาวชญานุช เตชะธัญญานนท์ Foreign affair manager บจก.N.T.Steel
20 นางสาวชญาพัฒน์ สมบัติทวีพูน กรรมการผู้จัดการ หจก.โรงน้ำแข็งเขาใหญ่
21 นางสาวชนนิกานต์ รัถยาพิมล Sale Support Manager บจก.โรม่าอุตสาหกรรม
22 นางสาวชนัมภา โล้พิรุณ ผจก.ฝ่ายการขายและการตลาด บจก.แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง
23 นางสาวชนาพร กีรติพงศ์พันธุ์ Sale Excutive บจก.เลส อิส มอร์
24 นางสาวชนิดา หทัยพันลักษณ์ Managing Director บจก.V.R.Union
25 นางสาวชนิดา กาญจนพัฒนา Asistant Managing Director บจก.นิวเวย์ ทราเวิล
26 นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ Chalit Industry
27 นายชัช อนันต์สรรักษ์ Manager บจก.JC Bike Industry
28 นายชัชภณ ธรรมสุริยะ Marketing Executive บจก.คั้นกี่ น้ำเต้าทอง
29 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ โอฬารธนสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ธนะสินพัฒนา(1999)
30 นายชัยชนะ คงพิกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.พี.เคโปร์แอนด์เซอร์วิส
31 นายชาญเดช สัจจาไชยนนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บจก.ซิงเฮงเส็ง
32 นางสาวชาลิสา อารีวิจิตร ผู้จัดการฝายการขาย บจก.ฟิวเจอร์ การ์เม้นท์
33 นางสาวชุตินาถ องค์โฆษิต Budget & Production Controller บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์
34 นายโชติธัช เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.รสชาติ
35 นางสาวญาณิศา ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์ Marketing Team Lead Projecting Manager บจก.Benison Business
36 นางสาวฐานิดา ลาภสินสิริ ผู้จัดการทั่วไป บจก.นำเจริญอะไหล่กรุงเทพ
37 นางสาวฐิตินันท์ หวังสวัสดิ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง
38 นางสาวฐิติพร พนาวงศ์ชัย Accouting Manager บจก.เสริมสวัสดิ์ ทรัค
39 นายฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ นักแสดง GMM TV
40 นายณรงค์ศักดิ์ ภาคภพ ผู้จัดการทั่วไป บจก.ทีเบลโก้
41 นายณัฏฐ์พัชร์ โฆษะปัญญภูมิ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเวย์โรดไลน์
42 นายณัฐดนัย จึงวัฒนาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เคพีเอ็นอินชัวร์รันส์โบรกเกอร์
43 นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล General Manager บมจ.Bangkok Dec-con
44 นางสาวณัฐปวีณ์ งามพร้อมสกุล Marketing Executive บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง
45 นายณัฐพงศ์ สังขวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก.แทคชาโก(ประเทศไทย)
46 นางสาวณัฐพรพิมพ์ อัครภูษิต ผู้บริหาร บจก.On Board Group
47 นางสาวณิชพัณณ์ ปริวัฒน์ชัยสาร ผู้อำนวยการ บจก.หลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส
48 นางสาวณุกานต์ สุวัตธิกุล พนักงาน บจก.SCCP REIT
49 นายดิศนิติ โตวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ธรรมสรณ์
50 นายตรัยลักษณ์ วงศ์จิรัฐิติกาล Executive Director บจก.เค.เค.เอ็นเนอร์ยี
51 นายถิรเดช จิระประกอบชัย Asst.MD. บจก. Thai Packing Manufacture
52 นายทรงพล เชิงวิวัฒน์กิจ กรรมการบริหาร บจก.โมโนโค
53 นายทิฆัมพร มั่นสินธร Business Development บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์
54 นายธนกฤษ มีสิทธิตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.ฟาสเทคโน
55 นายธนชาติ สืบสินไชย Assistant Business Development บจก.Alloyindustry
56 นายธนภัทร ซื่อสัจจกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงฟ้าอินเตอร์พลาส
57 นายธนภูมิ เกียรติสงคราม บอร์ดบริหาร บจก.Shinsen Fish Market
58 นายธนยศ ทิมสุวรรณ ผู้บริหารด้านการผลิต บจก.ทรัพย์ไพวัลย์ การศิลา
59 นายธนวัฒน์ เตชะกิจวิบูลย์ General Manager บจก.กิจวิบูลย์ เทรดดิ้ง
60 นายธนศักดิ์ เชนยะวณิช Puchasing Manager บจก.ดี.บี.ที.เอ็นจีเนียริ่ง
61 นายธนากร ปฐมวาณิชย์ กรรมการ บจก.นิวแมน
62 นางสาวธนาพร ตงศิริกุล General Manager บจก.เตียฮงฮะ สิริพานิช
63 นายธรินทร์ ธนียวัน EVP Lazada Group
64 นางสาวธันยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ ดารา-นักแสดง
65 นายธีรสันต์ นรินทร์สุขสันติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด
66 นายนที รงครัตนะกุล - บจก.Money Care
67 นายนรวิทย์ วิรุฬห์กิจโกศล Asistant to CEO บจก.Package Display International
68 นายนัฐพงศ์ ทองทวีศรี ผู้จัดการทั่วไป บจก.S.N.United
69 นางสาว นันทวัน ธีระชาติ ผู้จัดการทั่วไป บจก.พาวเวอร์ คราฟท์
70 นายบดินทร์ ดุรงคพิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.Premier Diamond Cutting
71 นายบวรวิชญ์ บางท่าไม้ Co-Founder บจก.Universe Network
72 นางสาวเบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์ Project Manager บจก.Planet Solar
73 นายแบ็ด สีตะประดิษฐ์ Deputy Managing Director บจก.Sunflour Intertrading
74 นายปนัฐพล ปุยะติ ผู้จัดการทั่วไป บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้
75 นางสาวปนิตา สุธาสถิตย์ชัย Assistant Managing Director บจก.ไทยคาร์ตอน (รังสิต)
76 นายปรินทร์ ใจปัญญา วิศวกรโครงการ/กรรมการ บจก.ซีวิล อินเตอร์เนชั่นแนล
77 นางสาวปริมมิตา เชาวนันทกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ บจก.ประทมทองแอดไวเซอร์
78 นางสาวปวีณา ปัญญาภรบดี ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด มหาชน
79 นางสาว ปารดา มุ่งเจริญพร ผู้จัดการทั่วไป บจก.มุ่งเจริญ ไบโอแมส
80 นายปิติ มนัสประกัลภ์ Sale Director บจก.สหสเตนเลสสตีล
81 นายปิ่น ปิ่นเกรียงไกร Chief Operating Officer บจก.ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012)
82 นายปิยวุฒิ กุมุทพงษ์พาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.B.P.Foods
83 นายปิยะ ตันติสุทร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน กระดาษแข็งไทย จำกัด
84 นางสาวปุญพิชชา เตชคุณวุฒิ Product Developer/GM บจก.Cityart Aluminium Works
85 นายพจน์ สถาวราวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บจก.ม้าดำ
86 นายพทภัทร รมณีย์กชกร กรรมการผู้จัดการ บจก.Pacificwood
87 นางสาวพรพิม สิงห์สมบุญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.มาเดร่า โปรดักส์
88 นางสาวพราวนภางค์ หิรัญย์วงษ์วีระ Business Owner บจก.Angelia
89 นางสาวพลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์ Brand Executive บจก.Siam Winery Trading Plus
90 นางสาวพัทธนันท์ กมลวัฒนาวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.โรงแรมเมเปิล
91 นายพันธบัตร บางขุนเทียน - บจก.ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล
92 นางสาวพิชชาภรณ์ วชิรพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ตันคูณ ฟูด
93 นายพิชญ์ การุณกรสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. เอเซีย พรีซิชั่น
94 นายพิชญ์ เทวอักษร Business Development บจก.อักษรเจริญทัศ
95 นายพิชาญ พรหมเมฆประทาน CEO บจก.เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป
96 นางสาวพิณมณี เอี้ยวพิทยากุล ผู้อำนวยการ เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัด
97 นางสาวพิมพ์พิมล พัฒนวิมล Marketing บจก.S M P Industry
98 นางสาวพิมพ์มาดา กุลศิริชวโรจน์ General Manager บจก.ช.โลหะพัฒนายานยนต์
99 นางสาวพิมพ์รำไพ เมฆวิบูลย์ กรรมการ บจก.เวสเท็ค คอมโพเนนท์
100 นายพีระ วรจรรยาวงศ์ - บจก.สหชัยบราเดอร์ส
101 นางสาวแพร เตชานุรักษ์ Managing Director บจก.บี เซียร์ร่า
102 นางสาวภัทริน วิจิตรรัตนกิจ Assistant Managing Director บจก.JIBHUI GOLDSMITH
103 นายภาคภูมิ วนพงศ์ทิพากร กรรมการผู้จัดการ บจก.วนาทิพย์ พร๊อพเพอร์ตี้
104 นายภานุพงศ์ คุณานุกรกุล Deputy Manager บจก.Plaschem International
105 นายเมณฑกะ ศรีสัตนา ผู้บริหาร บจก.โซวิค
106 นางสาวรุ่งทิวา กังวานกิจขจร กรรมการ บจก.อีวาไอเมะ
107 นายรุ่งโรจน์ วรรณศาสตร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.T.O.Logistics
108 นายวงศพัทธ์ ตั้งนิยม -
109 นายวงศ์วริศ เผอิญโชค Senior Engineer บริษัท ไทรรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
110 นายวรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ดารา-นักแสดง
111 นาวสาววรางคณา รัตนกิจสุนทร Marketing Manager บจก.นีโอไลท์
112 นางสาววิชชุตา พิศาลชนานันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล
113 นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ..โลหะกิจ เม็ททอล
114 นางสาว วิธัษยา กนกกุล Assistant Managing Director บจก.Vatana Gems
115 นายวิภาส ปิยะสมบัติกุล Managing Director บจก.เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ
116 นายวิศรุต ส่งเสริมสวัสดิ์ บรรณาธิการบริหาร บจก.บวรสารการพิมพ์
117 นายวิศรุต พลาฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.กรีน พาแนล
118 นายวิศรุต ตรีโรจน์อนันต์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.วีระศักดิ์ เจมส์
119 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ -
120 นางสาววีรยา ส่งทวีผล Marketing Director บจก.Penta Media
121 นางสาวศกลรัตน์ วรอุไร ดารา-นักร้อง-นักแสดง
122 นางสาวศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล ดารา-นักแสดง (บจก.แคมป์ แอนด์ โค , เสื้อผ้าแฟชั่น )
123 นางสาวศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี Assistant Managing Director บจก.เอชเอสแอล คาร์ตอนส์
124 นายศรายุ ศรียุกต์สิริ Director บจก.ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม
125 นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน Business Development Manager บจก.QTC ENERGY PCL
126 นางสาวศิลป์ศุภา โชติวิจิตร Real Extate & Business Development Director บจก.เมธาวลัย
127 นางสาวศีลสปัญญ์ วาจาวุทธ Marketing Manager บจก.P.V.Steel Recycle
128 นายสมาชิก หาญจิตต์เกษม Assistant Director บมจ.MK Restaurant Group Public
129 นายสมิทธิวัตร ลิมปะสุวัณณะ กรรมการผู้จัดการ บจก.หิรัญ เอส.เสวี กรุ๊ป
130 นายสมุทร นันทนานนท์ชัย ผู้จัดการโรงงาน บจก.New Modern Super Pack
131 นางสาวสรัญญา ไชยกุลงามดี กรรมการผู้จัดการ บจก.งามดี
132 นายสราวุธ เสรีธรณกุล Sale Manager & Business Development, Manager บจก.พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์
133 นายสัณฐิฏิ วสุวานิช Sale Excutive (Trainee) บจก.Decor Mart
134 นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ ผู้บริหาร/Partner บจก.สำนักกฏหมายสากล สยามพรีเมียร์
135 นางสาวสุกัญญา ภู่สุนทรศรี ผู้จัดการทั่วไป บจก.ภู่เจริญผล กรุ๊ป
136 นางสาวสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น Maketing Director บจก.กู้เกียรติลอนกระดาษ
137 นางสาวสุธินี ภัทรชัยกุล - หจก.พิ้งค์ บูติค
138 นางสาวสุธิสา คงสิริกาญจน์ Marketing and Branding บจก.เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส
139 นางสาวสุมนา ศรีพิทักษ์ ผจก.ฝ่ายต่างประเทศ บจก.คิแมนเอโฟรสเซนฟูดส์
140 นางสาวอคิราห์ วงศ์วรรณ บริหารงานทั่วไป บจก.ไซแอมโทแบคโค เอกซ์ปอร์ค คอร์ปอเรชั่น
141 นางสาวอนัญญา เหมวิจิตรพันธ์ Associate Consultant บจก.Hats Consult and Research pipe fittings
142 นายอภิชัย อมรพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด
143 นางสาวอภิณห์พร ลาภพิพิธมงคล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง
144 นางสาวอรุณฉัตร ฟูวงศ์เจริญ Assistant MD บจก.S.Silpa(2521)
145 นางสาวอัชฌาวดี เจียมบรรจง Managing Director บจก.นวกาญจน์โลหะชลบุรี
146 นายอิศรา เธียรลิขิต ผจก.ฝ่าย Supply Chain & IT บจก.ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์
147 ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บจก.ฟรีสแลนด์ดัมพิน่า (ประเทศไทย)
148 นางสาวไอรฎา วงศ์กิตติการ ผู้จัดการทั่วไป บจก.เบนซ์ราชครู
ลำดับ 1
ชื่อ นางสาวกมลมาลย์ วัสสันตชาติ
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บจก.BSJ Product
ลำดับ 2
ชื่อ นายกฤษฎา ธนตระกูลวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท President บจก.Asia Color Enterprise
ลำดับ 3
ชื่อ นายกวีวงศ์ โคมทอง
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ โรงน้ำแข็งอรัญประเทศ
ลำดับ 4
ชื่อ นายกษม ปริศนาวาณิชย์
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Manager บจก.Intertool
ลำดับ 5
ชื่อ นายกัญจน์ จิระเกียรติวัฒนา
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บจก.Mas Transport Express
ลำดับ 6
ชื่อ นางสาวกัญญ์วรา คงเพิ่มโกศล
ตำแหน่ง - บริษัท Designer บจก.ครัวไทยมิเนียม
ลำดับ 7
ชื่อ นางสาวกิตติพร จงสุวณิชย์
ตำแหน่ง - บริษัท International Sales Manager บจก.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี
ลำดับ 8
ชื่อ นายกิตติพศ ธนเลิศลาภ
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เมทเทิลคอม
ลำดับ 9
ชื่อ นางสาวขัณชรส งามศัพพศิลป์
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บจก.P.G.I.Management
ลำดับ 10
ชื่อ นายคเชนทร์ มงคลศรีสวัสดิ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอสเทคซีวิลแอนด์คอนสตรัคชั่น
ลำดับ 11
ชื่อ นายครองวิชช์ อภิธโนทัย
ตำแหน่ง - บริษัท Director Siampro (Thailand) Co.,Ltd
ลำดับ 12
ชื่อ นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ
ตำแหน่ง - บริษัท รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บ.ส.กิจชัย จำกัด
ลำดับ 13
ชื่อ นายจิรภัทร ตั้งอภิวัฒนา
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Executive บจก. PBS Fashion
ลำดับ 14
ชื่อ นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา
ตำแหน่ง - บริษัท รองผู้จัดการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ลำดับ 15
ชื่อ นางสาวจีรธิดา นฤมิตเลิศ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บจก.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม
ลำดับ 16
ชื่อ นางสาวเจนจิรา รัตนเพียร
ตำแหน่ง - บริษัท ประธานหลักสูตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ลำดับ 17
ชื่อ นายฉัตรชัย เกียรติกนกกุล
ตำแหน่ง - บริษัท หุ้นส่วน บจก.Chinatownscala Shark's Fin
ลำดับ 18
ชื่อ นางสาวชญานี พินิจโสภณพรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท - บจก.โกลด์สตาร์เมททอล
ลำดับ 19
ชื่อ นางสาวชญานุช เตชะธัญญานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท Foreign affair manager บจก.N.T.Steel
ลำดับ 20
ชื่อ นางสาวชญาพัฒน์ สมบัติทวีพูน
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ หจก.โรงน้ำแข็งเขาใหญ่
ลำดับ 21
ชื่อ นางสาวชนนิกานต์ รัถยาพิมล
ตำแหน่ง - บริษัท Sale Support Manager บจก.โรม่าอุตสาหกรรม
ลำดับ 22
ชื่อ นางสาวชนัมภา โล้พิรุณ
ตำแหน่ง - บริษัท ผจก.ฝ่ายการขายและการตลาด บจก.แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง
ลำดับ 23
ชื่อ นางสาวชนาพร กีรติพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง - บริษัท Sale Excutive บจก.เลส อิส มอร์
ลำดับ 24
ชื่อ นางสาวชนิดา หทัยพันลักษณ์
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บจก.V.R.Union
ลำดับ 25
ชื่อ นางสาวชนิดา กาญจนพัฒนา
ตำแหน่ง - บริษัท Asistant Managing Director บจก.นิวเวย์ ทราเวิล
ลำดับ 26
ชื่อ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ Chalit Industry
ลำดับ 27
ชื่อ นายชัช อนันต์สรรักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท Manager บจก.JC Bike Industry
ลำดับ 28
ชื่อ นายชัชภณ ธรรมสุริยะ
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Executive บจก.คั้นกี่ น้ำเต้าทอง
ลำดับ 29
ชื่อ นางสาวชัญญาณัฏฐ์ โอฬารธนสิน
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ธนะสินพัฒนา(1999)
ลำดับ 30
ชื่อ นายชัยชนะ คงพิกุล
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.พี.เคโปร์แอนด์เซอร์วิส
ลำดับ 31
ชื่อ นายชาญเดช สัจจาไชยนนท์
ตำแหน่ง - บริษัท หัวหน้าฝ่ายการตลาด บจก.ซิงเฮงเส็ง
ลำดับ 32
ชื่อ นางสาวชาลิสา อารีวิจิตร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝายการขาย บจก.ฟิวเจอร์ การ์เม้นท์
ลำดับ 33
ชื่อ นางสาวชุตินาถ องค์โฆษิต
ตำแหน่ง - บริษัท Budget & Production Controller บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์
ลำดับ 34
ชื่อ นายโชติธัช เจริญชัยพงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.รสชาติ
ลำดับ 35
ชื่อ นางสาวญาณิศา ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Team Lead Projecting Manager บจก.Benison Business
ลำดับ 36
ชื่อ นางสาวฐานิดา ลาภสินสิริ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.นำเจริญอะไหล่กรุงเทพ
ลำดับ 37
ชื่อ นางสาวฐิตินันท์ หวังสวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง
ลำดับ 38
ชื่อ นางสาวฐิติพร พนาวงศ์ชัย
ตำแหน่ง - บริษัท Accouting Manager บจก.เสริมสวัสดิ์ ทรัค
ลำดับ 39
ชื่อ นายฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
ตำแหน่ง - บริษัท นักแสดง GMM TV
ลำดับ 40
ชื่อ นายณรงค์ศักดิ์ ภาคภพ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.ทีเบลโก้
ลำดับ 41
ชื่อ นายณัฏฐ์พัชร์ โฆษะปัญญภูมิ
ตำแหน่ง - บริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเวย์โรดไลน์
ลำดับ 42
ชื่อ นายณัฐดนัย จึงวัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.เคพีเอ็นอินชัวร์รันส์โบรกเกอร์
ลำดับ 43
ชื่อ นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บมจ.Bangkok Dec-con
ลำดับ 44
ชื่อ นางสาวณัฐปวีณ์ งามพร้อมสกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Executive บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง
ลำดับ 45
ชื่อ นายณัฐพงศ์ สังขวรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.แทคชาโก(ประเทศไทย)
ลำดับ 46
ชื่อ นางสาวณัฐพรพิมพ์ อัครภูษิต
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บจก.On Board Group
ลำดับ 47
ชื่อ นางสาวณิชพัณณ์ ปริวัฒน์ชัยสาร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้อำนวยการ บจก.หลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส
ลำดับ 48
ชื่อ นางสาวณุกานต์ สุวัตธิกุล
ตำแหน่ง - บริษัท พนักงาน บจก.SCCP REIT
ลำดับ 49
ชื่อ นายดิศนิติ โตวิวัฒน์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ธรรมสรณ์
ลำดับ 50
ชื่อ นายตรัยลักษณ์ วงศ์จิรัฐิติกาล
ตำแหน่ง - บริษัท Executive Director บจก.เค.เค.เอ็นเนอร์ยี
ลำดับ 51
ชื่อ นายถิรเดช จิระประกอบชัย
ตำแหน่ง - บริษัท Asst.MD. บจก. Thai Packing Manufacture
ลำดับ 52
ชื่อ นายทรงพล เชิงวิวัฒน์กิจ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร บจก.โมโนโค
ลำดับ 53
ชื่อ นายทิฆัมพร มั่นสินธร
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์
ลำดับ 54
ชื่อ นายธนกฤษ มีสิทธิตา
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.ฟาสเทคโน
ลำดับ 55
ชื่อ นายธนชาติ สืบสินไชย
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Business Development บจก.Alloyindustry
ลำดับ 56
ชื่อ นายธนภัทร ซื่อสัจจกุล
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงฟ้าอินเตอร์พลาส
ลำดับ 57
ชื่อ นายธนภูมิ เกียรติสงคราม
ตำแหน่ง - บริษัท บอร์ดบริหาร บจก.Shinsen Fish Market
ลำดับ 58
ชื่อ นายธนยศ ทิมสุวรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหารด้านการผลิต บจก.ทรัพย์ไพวัลย์ การศิลา
ลำดับ 59
ชื่อ นายธนวัฒน์ เตชะกิจวิบูลย์
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บจก.กิจวิบูลย์ เทรดดิ้ง
ลำดับ 60
ชื่อ นายธนศักดิ์ เชนยะวณิช
ตำแหน่ง - บริษัท Puchasing Manager บจก.ดี.บี.ที.เอ็นจีเนียริ่ง
ลำดับ 61
ชื่อ นายธนากร ปฐมวาณิชย์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการ บจก.นิวแมน
ลำดับ 62
ชื่อ นางสาวธนาพร ตงศิริกุล
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บจก.เตียฮงฮะ สิริพานิช
ลำดับ 63
ชื่อ นายธรินทร์ ธนียวัน
ตำแหน่ง - บริษัท EVP Lazada Group
ลำดับ 64
ชื่อ นางสาวธันยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท ดารา-นักแสดง
ลำดับ 65
ชื่อ นายธีรสันต์ นรินทร์สุขสันติ
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด
ลำดับ 66
ชื่อ นายนที รงครัตนะกุล
ตำแหน่ง - บริษัท - บจก.Money Care
ลำดับ 67
ชื่อ นายนรวิทย์ วิรุฬห์กิจโกศล
ตำแหน่ง - บริษัท Asistant to CEO บจก.Package Display International
ลำดับ 68
ชื่อ นายนัฐพงศ์ ทองทวีศรี
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.S.N.United
ลำดับ 69
ชื่อ นางสาว นันทวัน ธีระชาติ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.พาวเวอร์ คราฟท์
ลำดับ 70
ชื่อ นายบดินทร์ ดุรงคพิทยา
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.Premier Diamond Cutting
ลำดับ 71
ชื่อ นายบวรวิชญ์ บางท่าไม้
ตำแหน่ง - บริษัท Co-Founder บจก.Universe Network
ลำดับ 72
ชื่อ นางสาวเบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท Project Manager บจก.Planet Solar
ลำดับ 73
ชื่อ นายแบ็ด สีตะประดิษฐ์
ตำแหน่ง - บริษัท Deputy Managing Director บจก.Sunflour Intertrading
ลำดับ 74
ชื่อ นายปนัฐพล ปุยะติ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้
ลำดับ 75
ชื่อ นางสาวปนิตา สุธาสถิตย์ชัย
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Managing Director บจก.ไทยคาร์ตอน (รังสิต)
ลำดับ 76
ชื่อ นายปรินทร์ ใจปัญญา
ตำแหน่ง - บริษัท วิศวกรโครงการ/กรรมการ บจก.ซีวิล อินเตอร์เนชั่นแนล
ลำดับ 77
ชื่อ นางสาวปริมมิตา เชาวนันทกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ บจก.ประทมทองแอดไวเซอร์
ลำดับ 78
ชื่อ นางสาวปวีณา ปัญญาภรบดี
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด มหาชน
ลำดับ 79
ชื่อ นางสาว ปารดา มุ่งเจริญพร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.มุ่งเจริญ ไบโอแมส
ลำดับ 80
ชื่อ นายปิติ มนัสประกัลภ์
ตำแหน่ง - บริษัท Sale Director บจก.สหสเตนเลสสตีล
ลำดับ 81
ชื่อ นายปิ่น ปิ่นเกรียงไกร
ตำแหน่ง - บริษัท Chief Operating Officer บจก.ผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012)
ลำดับ 82
ชื่อ นายปิยวุฒิ กุมุทพงษ์พาณิช
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.B.P.Foods
ลำดับ 83
ชื่อ นายปิยะ ตันติสุทร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน กระดาษแข็งไทย จำกัด
ลำดับ 84
ชื่อ นางสาวปุญพิชชา เตชคุณวุฒิ
ตำแหน่ง - บริษัท Product Developer/GM บจก.Cityart Aluminium Works
ลำดับ 85
ชื่อ นายพจน์ สถาวราวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.ม้าดำ
ลำดับ 86
ชื่อ นายพทภัทร รมณีย์กชกร
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.Pacificwood
ลำดับ 87
ชื่อ นางสาวพรพิม สิงห์สมบุญ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก.มาเดร่า โปรดักส์
ลำดับ 88
ชื่อ นางสาวพราวนภางค์ หิรัญย์วงษ์วีระ
ตำแหน่ง - บริษัท Business Owner บจก.Angelia
ลำดับ 89
ชื่อ นางสาวพลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์
ตำแหน่ง - บริษัท Brand Executive บจก.Siam Winery Trading Plus
ลำดับ 90
ชื่อ นางสาวพัทธนันท์ กมลวัฒนาวิทย์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.โรงแรมเมเปิล
ลำดับ 91
ชื่อ นายพันธบัตร บางขุนเทียน
ตำแหน่ง - บริษัท - บจก.ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ลำดับ 92
ชื่อ นางสาวพิชชาภรณ์ วชิรพงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ตันคูณ ฟูด
ลำดับ 93
ชื่อ นายพิชญ์ การุณกรสกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. เอเซีย พรีซิชั่น
ลำดับ 94
ชื่อ นายพิชญ์ เทวอักษร
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development บจก.อักษรเจริญทัศ
ลำดับ 95
ชื่อ นายพิชาญ พรหมเมฆประทาน
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บจก.เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป
ลำดับ 96
ชื่อ นางสาวพิณมณี เอี้ยวพิทยากุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้อำนวยการ เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัด
ลำดับ 97
ชื่อ นางสาวพิมพ์พิมล พัฒนวิมล
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing บจก.S M P Industry
ลำดับ 98
ชื่อ นางสาวพิมพ์มาดา กุลศิริชวโรจน์
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บจก.ช.โลหะพัฒนายานยนต์
ลำดับ 99
ชื่อ นางสาวพิมพ์รำไพ เมฆวิบูลย์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการ บจก.เวสเท็ค คอมโพเนนท์
ลำดับ 100
ชื่อ นายพีระ วรจรรยาวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท - บจก.สหชัยบราเดอร์ส
ลำดับ 101
ชื่อ นางสาวแพร เตชานุรักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บจก.บี เซียร์ร่า
ลำดับ 102
ชื่อ นางสาวภัทริน วิจิตรรัตนกิจ
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Managing Director บจก.JIBHUI GOLDSMITH
ลำดับ 103
ชื่อ นายภาคภูมิ วนพงศ์ทิพากร
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.วนาทิพย์ พร๊อพเพอร์ตี้
ลำดับ 104
ชื่อ นายภานุพงศ์ คุณานุกรกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Deputy Manager บจก.Plaschem International
ลำดับ 105
ชื่อ นายเมณฑกะ ศรีสัตนา
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บจก.โซวิค
ลำดับ 106
ชื่อ นางสาวรุ่งทิวา กังวานกิจขจร
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการ บจก.อีวาไอเมะ
ลำดับ 107
ชื่อ นายรุ่งโรจน์ วรรณศาสตร์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.T.O.Logistics
ลำดับ 108
ชื่อ นายวงศพัทธ์ ตั้งนิยม
ตำแหน่ง - บริษัท -
ลำดับ 109
ชื่อ นายวงศ์วริศ เผอิญโชค
ตำแหน่ง - บริษัท Senior Engineer บริษัท ไทรรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 110
ชื่อ นายวรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์
ตำแหน่ง - บริษัท ดารา-นักแสดง
ลำดับ 111
ชื่อ นาวสาววรางคณา รัตนกิจสุนทร
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Manager บจก.นีโอไลท์
ลำดับ 112
ชื่อ นางสาววิชชุตา พิศาลชนานันท์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ภัทรกิจ เคมิคอล
ลำดับ 113
ชื่อ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ..โลหะกิจ เม็ททอล
ลำดับ 114
ชื่อ นางสาว วิธัษยา กนกกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Managing Director บจก.Vatana Gems
ลำดับ 115
ชื่อ นายวิภาส ปิยะสมบัติกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บจก.เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ
ลำดับ 116
ชื่อ นายวิศรุต ส่งเสริมสวัสดิ์
ตำแหน่ง - บริษัท บรรณาธิการบริหาร บจก.บวรสารการพิมพ์
ลำดับ 117
ชื่อ นายวิศรุต พลาฤทธิ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.กรีน พาแนล
ลำดับ 118
ชื่อ นายวิศรุต ตรีโรจน์อนันต์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.วีระศักดิ์ เจมส์
ลำดับ 119
ชื่อ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
ตำแหน่ง - บริษัท -
ลำดับ 120
ชื่อ นางสาววีรยา ส่งทวีผล
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Director บจก.Penta Media
ลำดับ 121
ชื่อ นางสาวศกลรัตน์ วรอุไร
ตำแหน่ง - บริษัท ดารา-นักร้อง-นักแสดง
ลำดับ 122
ชื่อ นางสาวศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล
ตำแหน่ง - บริษัท ดารา-นักแสดง (บจก.แคมป์ แอนด์ โค , เสื้อผ้าแฟชั่น )
ลำดับ 123
ชื่อ นางสาวศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Managing Director บจก.เอชเอสแอล คาร์ตอนส์
ลำดับ 124
ชื่อ นายศรายุ ศรียุกต์สิริ
ตำแหน่ง - บริษัท Director บจก.ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม
ลำดับ 125
ชื่อ นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development Manager บจก.QTC ENERGY PCL
ลำดับ 126
ชื่อ นางสาวศิลป์ศุภา โชติวิจิตร
ตำแหน่ง - บริษัท Real Extate & Business Development Director บจก.เมธาวลัย
ลำดับ 127
ชื่อ นางสาวศีลสปัญญ์ วาจาวุทธ
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Manager บจก.P.V.Steel Recycle
ลำดับ 128
ชื่อ นายสมาชิก หาญจิตต์เกษม
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Director บมจ.MK Restaurant Group Public
ลำดับ 129
ชื่อ นายสมิทธิวัตร ลิมปะสุวัณณะ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.หิรัญ เอส.เสวี กรุ๊ป
ลำดับ 130
ชื่อ นายสมุทร นันทนานนท์ชัย
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการโรงงาน บจก.New Modern Super Pack
ลำดับ 131
ชื่อ นางสาวสรัญญา ไชยกุลงามดี
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.งามดี
ลำดับ 132
ชื่อ นายสราวุธ เสรีธรณกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Sale Manager & Business Development, Manager บจก.พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์
ลำดับ 133
ชื่อ นายสัณฐิฏิ วสุวานิช
ตำแหน่ง - บริษัท Sale Excutive (Trainee) บจก.Decor Mart
ลำดับ 134
ชื่อ นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร/Partner บจก.สำนักกฏหมายสากล สยามพรีเมียร์
ลำดับ 135
ชื่อ นางสาวสุกัญญา ภู่สุนทรศรี
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.ภู่เจริญผล กรุ๊ป
ลำดับ 136
ชื่อ นางสาวสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น
ตำแหน่ง - บริษัท Maketing Director บจก.กู้เกียรติลอนกระดาษ
ลำดับ 137
ชื่อ นางสาวสุธินี ภัทรชัยกุล
ตำแหน่ง - บริษัท - หจก.พิ้งค์ บูติค
ลำดับ 138
ชื่อ นางสาวสุธิสา คงสิริกาญจน์
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing and Branding บจก.เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส
ลำดับ 139
ชื่อ นางสาวสุมนา ศรีพิทักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผจก.ฝ่ายต่างประเทศ บจก.คิแมนเอโฟรสเซนฟูดส์
ลำดับ 140
ชื่อ นางสาวอคิราห์ วงศ์วรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท บริหารงานทั่วไป บจก.ไซแอมโทแบคโค เอกซ์ปอร์ค คอร์ปอเรชั่น
ลำดับ 141
ชื่อ นางสาวอนัญญา เหมวิจิตรพันธ์
ตำแหน่ง - บริษัท Associate Consultant บจก.Hats Consult and Research pipe fittings
ลำดับ 142
ชื่อ นายอภิชัย อมรพิทักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด
ลำดับ 143
ชื่อ นางสาวอภิณห์พร ลาภพิพิธมงคล
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง
ลำดับ 144
ชื่อ นางสาวอรุณฉัตร ฟูวงศ์เจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant MD บจก.S.Silpa(2521)
ลำดับ 145
ชื่อ นางสาวอัชฌาวดี เจียมบรรจง
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บจก.นวกาญจน์โลหะชลบุรี
ลำดับ 146
ชื่อ นายอิศรา เธียรลิขิต
ตำแหน่ง - บริษัท ผจก.ฝ่าย Supply Chain & IT บจก.ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์
ลำดับ 147
ชื่อ ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บจก.ฟรีสแลนด์ดัมพิน่า (ประเทศไทย)
ลำดับ 148
ชื่อ นางสาวไอรฎา วงศ์กิตติการ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.เบนซ์ราชครู

Copyright ©2019 by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย