MEMBER LIST

MEMBER LIST รายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม


รายชื่อผู้เข้าอบรม YOUNG FTI รุ่นที่ 7

Download
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง - บริษัท
1 นางสาวกนกวรรณ งามรัตนกุล กรรมการบริหาร บจก.พี.เอส.ที.พาราวู้ด(2559)
2 นางสาวกมลชนก ฐาปนากรวุฒิ ผู้จัดการ บจก.ภัทรา โฮม
3 นายกรณ์ กุลปิยะวาจา Assistant Brand Manager, Project Manager, PA to CEO บจก.ชบาบางกอก
4 นายกรวิช คุณวิเศษพงษ์ Assistant Manager บจก.อาศา เฟอร์นิเจอร์
5 นายกวิน ตันยงค์เวช marketing Topson
6 นายกฤษณ์ บุญญะรัง กรรมการผู้จัดการ (CEO & Fouder) บจก.เดอะสกาฟิล์ม
7 นายกฤษณะ พัชรภิญโญพงศ์ CEO บจก.เอ็นสแควร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
8 นางสาวกัลยรัตน์ ชัยรัตน์ Chief Operation Officer หจก.แสงเงินปรีชา
9 นายกานต์ วงษ์ปาน รักษาการผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บมจ.ถิรไทย
10 นายกีรัศมิ์ เย็นมะโนช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.สังกะสีไทย
11 นายเก่งการ ยิ่งวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์
12 นางสาวเกศินี พรโชติทวีรัตน์ manager assistant หจก.โชติวัฒน์ฮาร์ดแวร์
13 นายขจิต วรยิ่งยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ยูเนี่ยนเปเปอร์แอนด์แพ็คเกจจิ้ง
14 นายคงพล แดงประเสริฐ General Manager บจก.พาตาร์แลบ (2517)
15 นายคชรักษ์ บุญคง Broad of Directors บจก.เนแรค อาร์มส อินดัสตรี
16 นายคณุตม์ แสงเจริญวนากุล Business Development บจก.สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์
17 นายจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์ Vice President บจก.304 อินดัสเตรียล ปาร์ค
18 นางสาวจันจิรา ยงเกียรติกานต์ ผู้จัดการ บจก.วาย.เค.เอส. มาร์เก็ตติ้ง
19 นางสาวจิราพร จีรพุทธิรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอแซพ คอสเมติกส์
20 นางสาวฉัตรชนก มงคลกิจงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บจก.วรวิสิฎฐ์
21 นางสาวชญานิษฐ์ เฟื่องพานิชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
22 นางสาวชนม์สิตา สมบัติทวีพูน Managing Director หจก.โรงน้ำแข็งเขาใหญ่
23 นางสาวชรินรัตน์ กิติเรียงลาภ หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน บจก.พงษ์ลาภ
24 นางสาวชัชฎาภรณ์ ภูทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอส วรรณ ครีเอชั่น
25 นางสาวชัญญา เต็งอำนวย Marketing Manager บจก.โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า
26 นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ Sales Supports Chalit Industry
27 นายชัยศิริ ปฏิภัทรานนท์ Sales Engineer บจก.ไฮโดร พร้อพเพอร์ตี้
28 นายชาญชัย เจียรวัฒนภักดี CFO บจก.แอบโซลู้ท เมททอลส์ (ประเทศไทย)
29 นายเชน วงศ์สุรไกร รองผู้จัดการ บจก.เอราวัณอินเตอร์ฟูด
30 นางสาวโชติกา ชินอัศวยุช กรรมการบริษัท บจก.ทีทารุทานิแพค
31 นายโชติวัฒน์ พรโชติทวีรัตน์ Managing Director บจก.ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม
32 นางสาวญาณิศา ลีตระกูลวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์
33 นางสาวฐานิสร ไกรกังวาร GM บจก.เลี่ยงเฮงเทรดดิ้ง
34 นางสาวฐานุตรา ทองโสมแก้ว ผู้จัดการ หจก.ย่องเฮงเน้ยกี่
35 นางสาวฐิติพร ศรีชีวะชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอส.เอฟ.เล็ธเทอร์ เฮ้าส
36 นางสาวฐิติมา ศิริระพร ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.แน๊ป เพ้นท์
37 นายฐิติวัชร ฮ้อแสงชัย Assistant Managing Director บจก.เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์
38 นายณฐพล ชิ้นเจริญชัย รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ยูบีที เอนจิเนียริ่ง
39 นายณพวุฒิ บุญศิริ นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ บมจ.ปตท.
40 นายณภัทร จันทร์แจ่มจรัส ผู้จัดการฝ่ายผลิต หจก.โรงพิมพ์เลิศศิลป์
41 นายณรงค์ฤทธิ์ จิวราช กรรมการ บจก.ห้างขายยาเอาร์อาร์
42 นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา Executive Director; Owner Absolute Clean Energy
43 นางสาวณัฏฐนันท์ บูรพาชีพ เภสัชกรประกันและควบคุมคุณภาพ บจก.บูรพาโอสถ
44 นางสาวณัฏฐพิชา วนีนาทรังสรรค์ กรรมการบริษัท บจก.โซ สเปซ
45 นางสาวณัฐกฤตา ปักษ์กิ่งเมือง กรรมการ บจก.วานิชย์กะลา
46 นางสาวณัฐธิดา วนาสิน Assistant Managing Director C.H.T. Holding Co., LTD.
47 นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.สตาร์ก เอเนอจี
48 นางสาวณัฐพร ไพรัชเวทย์ Creative/ Design Director Leather Gallery CO.,LTD
49 นายณัฐพล เรืองศรีเจริญรุ่ง ผู้จัดการ บจก.สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่
50 นายณัฐพัชร์ ศิริเอี่ยมแสง กรรมการผู้จัดการ บจก.ศิริเอี่ยมแสง ฟาร์ม
51 นายณัฐพัชร์ อรุณศิริสกุล ผู้บริหาร บจก.เล่งหงษ์ คิทเช่น กรุ๊ป
52 นายเทพฤทธิ์ รัตนตรัยรักษ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.บ.เจริญผลบริการ 1987
53 นายธนเดช จิระประกอบชัย Assist.MD บจก.ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์
54 นายธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ Executive Director Comets Intertrade CO.,LTD
55 นายธนัท รุจิชลาดล Foreing Division Manager บจก.บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป
56 นายธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ผู้จัดการทั่วไป บจก.ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
57 นางสาวธนัสสรณ์ เตชะอาภรณ์กุล ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.สยามออร์แกนิกฟู้ดโปรดักส์
58 นางสาวธนาฒย์ หลิว กรรมการผู้จัดการ บจก.มีธนา ฟอเรฟเวอร์
59 นายธัญทัต อังศุพิสิฐ Chief Executive Director บจก.เทคนิมอล
60 นางสาวธันยกานต์ ธรรมเภตรารักษ์ Managing director บจก.พีเอสที โพลีเมอร์ส
61 นายธีรโชติ บรรเจิดรุ่งขจร Product Specialist บจก.เจนบรรเจิด
62 ร้อยโทนนท์ พูนธเนศ นักวิชาการสรรพสามิต กรมศุลกากร
63 นายนรภัทร สันติกุล ผู้จัดการ Twelve Victory Co.,Ltd.
64 นายนัฏฐภัทร์ ร่มฟ้าไทย กรรมการบริหาร บจก.แอลพีไอ-เอ็นเตอร์ไพรส์
65 นางสาวนันท์นภัส จิรเบญจพงศ์ Marketing manager บจก.สินมั่นคง สตีล
66 นายนิติพล คุณากรรังสิมันต์ Managing Director Lean Advisory Co.Ltd
67 นางสาวเบญจพร ลาภวิไล ผู้บริหาร บจก.เอเชี่ยนผลิตภัณฑ์ ยิปซั่ม
68 นายปนายุ ฉันทโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.กลอลี่แลนด์ 2003
69 นายปราชญ์วัชร์ มุลฑา กรรมการผู้จัดการ บจก.สตูดิโอ33
70 นายปวริศร์ เรืองสุขศิลป์ Import-Export Manager บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม
71 นางสาวปาณิศา ไตรภพ Digital and Content Ookbee U
72 นางสาวปานฝัน หิมรัตน์ Med Rep บจก.โอเชี่ยน เค เฟอร์นิเทรด
73 นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เบนซ์เภตรา
74 นายเปรม บุตรศรี กรรมการบริหาร หจก.ป.มุกดาหาร
75 นางสาวพชรวรรณ พุกบุญมี Deputy Managing Director บจก.โยเบลล่า อินเตอร์เทรด
76 นายพรพล ตั้งจิตนบ เจ้าของ บจก.โซ เบเวอร์เรจ
77 นางสาวพฤษภา ตันโสรัจประเสริฐ เจ้าของกิจการ บจก.เทียนทิพย์ แคเทอริ่ง
78 นายพล ชิวชรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทพีจีเอ็มกรุ๊ป พีจีเอ็มกรุ๊ป
79 นายพลวัฒ ถาวรทวีวงษ์ Asst.Mkt Manager บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์
80 นายพศิณ ทองเจือ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมโต แอดดิคท์
81 นางสาวพัชรนันท์ ตั้งเกียรติอมรกุล Cheif Marketing Officer บจก.บิวตี้ โซไซตี้ กรุ๊ป
82 นางสาวพิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัย CEO บจก.เดอะทัช กรุงเทพฯ , บจก.บิวตี้ โซไซตี้ กรุ๊ป
83 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ วิศาลโกศล หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล บจก.พงษ์ลาภ
84 นางสาวพิณ ชวาลภาฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกร บจก.ฮัซเคอร์ (ประเทศไทย)
85 นางสาวเปรมภาพร เอี่ยมวีรวงศ์ ผู้จัดการ T.B. Nuanchan
86 นายไพรัตน์ สุระศิรานนท์ MANAGER บจก.ธนโชค ลีสซิง
87 นางสาวภคินี โกวิทเจริญกุล ผู้จัดการฝ่ายธูรกิจต่างประเทศ บจก.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง
88 นางสาวภรณี วัฒนโชติ CEO & Co-Founder บจก.ฟินแก๊ส
89 นางสาวภริตพร สกุลกิตติธำรง Assistant Sale Manager Grand Howard Hotel
90 นายภัทร บุณยทรัพยากร ประธานบริหาร บจก.ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย
91 นางสาวภัทรเพ็ญ มโนรมย์ภัทรสาร รองกรรมการผู้จัดการ บจก.บางกอกเฮิร์บ
92 นางสาวภัทรภร เมฆินไกรลาศ International Trade Associate PCI Industrial Paper
93 นางสาวภัสราภรณ์ สวัสดี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์
94 นางสาวภาณิชา กนกวลีวงศ์ Account Planner บจก.บลู พิน อินเตอร์เทรด
95 นายภาสกร วีรชาติยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.อุดรพลาซ่า
96 นายมุขกฤษณ์ เหลืองอร่ามรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอพีเอสที
97 นายเมธา ภาคเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยแหลมทอง ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
98 นางสาวเมลดา มณฑารพ กรรมการผู้จัดการ หจก.ประสิทธิ์ค้าข้าว
99 นายยศพนธ์ อุส่าห์ ผู้จัดการทั่วไป บจก.ธานีดีเซลวิศวกรรม
100 นายยอดพล อัครพันธุ์ Business Development บจก.สุขุมวิท ฮอนด้า ออโตโมบิล
101 นางสาวยุวดี บุญศิริ Business Development บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
102 นางรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ CEO บจก.วันมอร์ลิงค์
103 นางสาวรมิตา สมบูรณ์เวชชการ Brand manager บจก.อ้วยอันโอสถ
104 นางสาวริณริชา หะทัยธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.สมุทรสาครฮอนด้าคาร์ส์
105 นางสาวลภัสสิรินทร์ นันทน์วิธู Brand Assistant Zedere Inc Pte.,Ltd Singapore
106 นางสาววนัสบดี ตั้งนิยม - บจก.นิยมดี ยนตรการ
107 นางสาววรรณฉัฐ รัศมีแสงทอง กรรมการผู้จัดการ บจก.ไอค่อน แมนูแฟคเจอริ่ง
108 นายวรวุฒิ แซ่เซียว การตลาด บจก.วายซี ซัพพลาย พริ้นติ้ง
109 นายวรัญญู พรหมบันดาลกุล founder บจก.เอเชี่ยน เรียลเอสเตต คอนซัลแทนท์
110 นายวศิน วงศ์ธนาสุนทร ผู้จัดการทั่วไป บจก.โลหะการวิศวกรรม
111 นางสาววศินี นิมมานพัชรินทร์ General Manager บจก.พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี
112 นายวัชรพล วิมลเฉลา รองกรรมการผู้จัดการ บจก.อุตสาหกรรม วินิลเทค
113 นางสาววันชลีย์ ศิรินิ่มนวลกุล ผู้จัดการการเงิน บจก.เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค
114 นางสาววารี ลิ้มพัฒนสกุล ประธานบริษัท บจก.ดับ.บลิว.เอ โลจิสติกส์
115 นายวิชญ์นวิน ภาจิตประพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการ บจก.เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
116 นายวิชญ์พล มโนมัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มดี เมทัล เทรดดิ้ง
117 นายวิชธนัช สถิรชวาล Sales Executive บจก.อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)
118 นายวิตต์ ก้องธรนินทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เค.เอ็ม.เค. เทคโนโลยี
119 นางสาววิภาดา แววมณี Electrical Engineer บริษัท คว๊อด อิเลคทริค จำกัด
120 นายวิศว สบายเมือง รองกรรมการผู้จัดการ บจก.กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต
121 นายวิษณุ รุ่งฤทธิเดช ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บจก.จตุรเจริญชัย
122 นายศิวะกร จูงพล กรรมการผู้จัดการ บจก.เต็มคำ 168
123 นายศุภชัย โกสมนึก กรรมการผู้จัดการ บจก.วี.ซี.ออโต้ชัตเตอร์ส
124 นายศรุติพงศ์ ธนาพันธ์สิริ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสทีแอสเซทภูเก็ต
125 นางสาวสรณ์ชญา โกศลสุวิวัฒน์ Deputy Managing Director บจก.เอ็ม.เค.เอส. แมชชีนเนอรี่
126 นางสาวสลิลทิพย์ สุขเจริญไกรศรี Marketing manager บจก.ซีเอ็นพีเอาเอ็นเตอร์ไพร์ซ
127 นางสาวสหรัชกร รุ้งทาบนภา กรรมการบริษัท บจก.ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล
128 นายสัญวริชช์ แต่ตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.ภาวินแอสเซท
129 นางสาวสุดารัตน์ มั่นสินธร Business Development บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์
130 นางสาวสุทธดา รัชตวิทยกุล Office Manager Thai Progress Steel Co., LTD
131 นางสาวสุพัตรา ชะเอมน้อย Sales Representative หจก.ตงเทรดดิ้ง
132 นางสาวสุภาพร วิมานรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บจก.เอส เค เพอร์เฟ็คท์ กรุ๊ป
133 นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.พี.เค.เอส 37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์
134 นายอธิ ชิ้นศิริ ผู้อำนวยการท่าเรือ บจก.สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท
135 นายอธิภู ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ดวงตะวัน โฮเต็ล
136 นายอธิโมกข์ วณิชย์คูพลังกูร ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.ทริปเพิลไฟว์ โพลีวู้ด
137 นายอภิชิต สังขวรรณ Managing Director บจก.แทคซาโก (ประเทศไทย)
138 นางสาวอภิญญา นิธิวานิช กรรมการผู้จัดการ บจก.โชคอุดมยนต์
139 นายอภิรัฐ เลิศอำไพนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
140 นางสาวอภิสรา ประกายศรีโรจน์ General Manager Oversea Depot Co., Ltd.
141 นางสาวอรพรรณ เอื้อกิจธโรปกรณ์ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.เอส.โอ.ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส
142 นางสาวอรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ CEO ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อรอุมา คลินิก
143 นางสาวอลิสา พฤฒารัตน์ หัวหน้า Sales บจก.นำไทอิควิปเม้นท์
144 นางสาวอังศวีร์ สิริวุทธิโยทัย Business development Thai Rai Home, Co. Ltd
145 นางสาวอังสนา โจว ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการ บจก.ดาวคอร์นนิ่ง (ประเทศจีน)
146 นางสาวไอรินทร์ ธีระเศวตศักดิ์ Plant Manager บจก.แกรนด์ฟาร์ม่า
147 นายธันวา สุริยจักร ดารานักแสดงสังกัดช่อง 7
148 นางสาววรรณปิยะ ออมสินนพกุล ดารานักแสดง
149 นางสาวพริมา พันธุ์เจริญ ดารานักแสดงสังกัดช่อง 3
150 นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข ดารานักแสดง
151 นางสาวกนกพร สุธีร์วรพงศ์ ผู้ช่วยผู้บริหาร บจก.พรเทพ การ์เม้นท์
ลำดับ 1
ชื่อ นางสาวกนกวรรณ งามรัตนกุล
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร บจก.พี.เอส.ที.พาราวู้ด(2559)
ลำดับ 2
ชื่อ นางสาวกมลชนก ฐาปนากรวุฒิ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ บจก.ภัทรา โฮม
ลำดับ 3
ชื่อ นายกรณ์ กุลปิยะวาจา
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Brand Manager, Project Manager, PA to CEO บจก.ชบาบางกอก
ลำดับ 4
ชื่อ นายกรวิช คุณวิเศษพงษ์
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Manager บจก.อาศา เฟอร์นิเจอร์
ลำดับ 5
ชื่อ นายกวิน ตันยงค์เวช
ตำแหน่ง - บริษัท marketing Topson
ลำดับ 6
ชื่อ นายกฤษณ์ บุญญะรัง
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ (CEO & Fouder) บจก.เดอะสกาฟิล์ม
ลำดับ 7
ชื่อ นายกฤษณะ พัชรภิญโญพงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บจก.เอ็นสแควร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
ลำดับ 8
ชื่อ นางสาวกัลยรัตน์ ชัยรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท Chief Operation Officer หจก.แสงเงินปรีชา
ลำดับ 9
ชื่อ นายกานต์ วงษ์ปาน
ตำแหน่ง - บริษัท รักษาการผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บมจ.ถิรไทย
ลำดับ 10
ชื่อ นายกีรัศมิ์ เย็นมะโนช
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.สังกะสีไทย
ลำดับ 11
ชื่อ นายเก่งการ ยิ่งวรรณศิริ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์
ลำดับ 12
ชื่อ นางสาวเกศินี พรโชติทวีรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท manager assistant หจก.โชติวัฒน์ฮาร์ดแวร์
ลำดับ 13
ชื่อ นายขจิต วรยิ่งยง
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ยูเนี่ยนเปเปอร์แอนด์แพ็คเกจจิ้ง
ลำดับ 14
ชื่อ นายคงพล แดงประเสริฐ
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บจก.พาตาร์แลบ (2517)
ลำดับ 15
ชื่อ นายคชรักษ์ บุญคง
ตำแหน่ง - บริษัท Broad of Directors บจก.เนแรค อาร์มส อินดัสตรี
ลำดับ 16
ชื่อ นายคณุตม์ แสงเจริญวนากุล
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development บจก.สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์
ลำดับ 17
ชื่อ นายจตุพร ดำเนินชาญวนิชย์
ตำแหน่ง - บริษัท Vice President บจก.304 อินดัสเตรียล ปาร์ค
ลำดับ 18
ชื่อ นางสาวจันจิรา ยงเกียรติกานต์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ บจก.วาย.เค.เอส. มาร์เก็ตติ้ง
ลำดับ 19
ชื่อ นางสาวจิราพร จีรพุทธิรักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.เอแซพ คอสเมติกส์
ลำดับ 20
ชื่อ นางสาวฉัตรชนก มงคลกิจงาม
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บจก.วรวิสิฎฐ์
ลำดับ 21
ชื่อ นางสาวชญานิษฐ์ เฟื่องพานิชเจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ลำดับ 22
ชื่อ นางสาวชนม์สิตา สมบัติทวีพูน
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director หจก.โรงน้ำแข็งเขาใหญ่
ลำดับ 23
ชื่อ นางสาวชรินรัตน์ กิติเรียงลาภ
ตำแหน่ง - บริษัท หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน บจก.พงษ์ลาภ
ลำดับ 24
ชื่อ นางสาวชัชฎาภรณ์ ภูทิพย์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอส วรรณ ครีเอชั่น
ลำดับ 25
ชื่อ นางสาวชัญญา เต็งอำนวย
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Manager บจก.โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า
ลำดับ 26
ชื่อ นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท Sales Supports Chalit Industry
ลำดับ 27
ชื่อ นายชัยศิริ ปฏิภัทรานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท Sales Engineer บจก.ไฮโดร พร้อพเพอร์ตี้
ลำดับ 28
ชื่อ นายชาญชัย เจียรวัฒนภักดี
ตำแหน่ง - บริษัท CFO บจก.แอบโซลู้ท เมททอลส์ (ประเทศไทย)
ลำดับ 29
ชื่อ นายเชน วงศ์สุรไกร
ตำแหน่ง - บริษัท รองผู้จัดการ บจก.เอราวัณอินเตอร์ฟูด
ลำดับ 30
ชื่อ นางสาวโชติกา ชินอัศวยุช
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริษัท บจก.ทีทารุทานิแพค
ลำดับ 31
ชื่อ นายโชติวัฒน์ พรโชติทวีรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บจก.ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม
ลำดับ 32
ชื่อ นางสาวญาณิศา ลีตระกูลวรรณา
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์
ลำดับ 33
ชื่อ นางสาวฐานิสร ไกรกังวาร
ตำแหน่ง - บริษัท GM บจก.เลี่ยงเฮงเทรดดิ้ง
ลำดับ 34
ชื่อ นางสาวฐานุตรา ทองโสมแก้ว
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ หจก.ย่องเฮงเน้ยกี่
ลำดับ 35
ชื่อ นางสาวฐิติพร ศรีชีวะชาติ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอส.เอฟ.เล็ธเทอร์ เฮ้าส
ลำดับ 36
ชื่อ นางสาวฐิติมา ศิริระพร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.แน๊ป เพ้นท์
ลำดับ 37
ชื่อ นายฐิติวัชร ฮ้อแสงชัย
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Managing Director บจก.เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์
ลำดับ 38
ชื่อ นายณฐพล ชิ้นเจริญชัย
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ยูบีที เอนจิเนียริ่ง
ลำดับ 39
ชื่อ นายณพวุฒิ บุญศิริ
ตำแหน่ง - บริษัท นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ บมจ.ปตท.
ลำดับ 40
ชื่อ นายณภัทร จันทร์แจ่มจรัส
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายผลิต หจก.โรงพิมพ์เลิศศิลป์
ลำดับ 41
ชื่อ นายณรงค์ฤทธิ์ จิวราช
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการ บจก.ห้างขายยาเอาร์อาร์
ลำดับ 42
ชื่อ นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา
ตำแหน่ง - บริษัท Executive Director; Owner Absolute Clean Energy
ลำดับ 43
ชื่อ นางสาวณัฏฐนันท์ บูรพาชีพ
ตำแหน่ง - บริษัท เภสัชกรประกันและควบคุมคุณภาพ บจก.บูรพาโอสถ
ลำดับ 44
ชื่อ นางสาวณัฏฐพิชา วนีนาทรังสรรค์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริษัท บจก.โซ สเปซ
ลำดับ 45
ชื่อ นางสาวณัฐกฤตา ปักษ์กิ่งเมือง
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการ บจก.วานิชย์กะลา
ลำดับ 46
ชื่อ นางสาวณัฐธิดา วนาสิน
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Managing Director C.H.T. Holding Co., LTD.
ลำดับ 47
ชื่อ นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.สตาร์ก เอเนอจี
ลำดับ 48
ชื่อ นางสาวณัฐพร ไพรัชเวทย์
ตำแหน่ง - บริษัท Creative/ Design Director Leather Gallery CO.,LTD
ลำดับ 49
ชื่อ นายณัฐพล เรืองศรีเจริญรุ่ง
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ บจก.สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่
ลำดับ 50
ชื่อ นายณัฐพัชร์ ศิริเอี่ยมแสง
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.ศิริเอี่ยมแสง ฟาร์ม
ลำดับ 51
ชื่อ นายณัฐพัชร์ อรุณศิริสกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บจก.เล่งหงษ์ คิทเช่น กรุ๊ป
ลำดับ 52
ชื่อ นายเทพฤทธิ์ รัตนตรัยรักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.บ.เจริญผลบริการ 1987
ลำดับ 53
ชื่อ นายธนเดช จิระประกอบชัย
ตำแหน่ง - บริษัท Assist.MD บจก.ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์
ลำดับ 54
ชื่อ นายธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์
ตำแหน่ง - บริษัท Executive Director Comets Intertrade CO.,LTD
ลำดับ 55
ชื่อ นายธนัท รุจิชลาดล
ตำแหน่ง - บริษัท Foreing Division Manager บจก.บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป
ลำดับ 56
ชื่อ นายธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ลำดับ 57
ชื่อ นางสาวธนัสสรณ์ เตชะอาภรณ์กุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.สยามออร์แกนิกฟู้ดโปรดักส์
ลำดับ 58
ชื่อ นางสาวธนาฒย์ หลิว
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.มีธนา ฟอเรฟเวอร์
ลำดับ 59
ชื่อ นายธัญทัต อังศุพิสิฐ
ตำแหน่ง - บริษัท Chief Executive Director บจก.เทคนิมอล
ลำดับ 60
ชื่อ นางสาวธันยกานต์ ธรรมเภตรารักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท Managing director บจก.พีเอสที โพลีเมอร์ส
ลำดับ 61
ชื่อ นายธีรโชติ บรรเจิดรุ่งขจร
ตำแหน่ง - บริษัท Product Specialist บจก.เจนบรรเจิด
ลำดับ 62
ชื่อ ร้อยโทนนท์ พูนธเนศ
ตำแหน่ง - บริษัท นักวิชาการสรรพสามิต กรมศุลกากร
ลำดับ 63
ชื่อ นายนรภัทร สันติกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ Twelve Victory Co.,Ltd.
ลำดับ 64
ชื่อ นายนัฏฐภัทร์ ร่มฟ้าไทย
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร บจก.แอลพีไอ-เอ็นเตอร์ไพรส์
ลำดับ 65
ชื่อ นางสาวนันท์นภัส จิรเบญจพงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing manager บจก.สินมั่นคง สตีล
ลำดับ 66
ชื่อ นายนิติพล คุณากรรังสิมันต์
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director Lean Advisory Co.Ltd
ลำดับ 67
ชื่อ นางสาวเบญจพร ลาภวิไล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บจก.เอเชี่ยนผลิตภัณฑ์ ยิปซั่ม
ลำดับ 68
ชื่อ นายปนายุ ฉันทโรจน์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.กลอลี่แลนด์ 2003
ลำดับ 69
ชื่อ นายปราชญ์วัชร์ มุลฑา
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.สตูดิโอ33
ลำดับ 70
ชื่อ นายปวริศร์ เรืองสุขศิลป์
ตำแหน่ง - บริษัท Import-Export Manager บมจ.ชุมชนเภสัชกรรม
ลำดับ 71
ชื่อ นางสาวปาณิศา ไตรภพ
ตำแหน่ง - บริษัท Digital and Content Ookbee U
ลำดับ 72
ชื่อ นางสาวปานฝัน หิมรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท Med Rep บจก.โอเชี่ยน เค เฟอร์นิเทรด
ลำดับ 73
ชื่อ นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เบนซ์เภตรา
ลำดับ 74
ชื่อ นายเปรม บุตรศรี
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร หจก.ป.มุกดาหาร
ลำดับ 75
ชื่อ นางสาวพชรวรรณ พุกบุญมี
ตำแหน่ง - บริษัท Deputy Managing Director บจก.โยเบลล่า อินเตอร์เทรด
ลำดับ 76
ชื่อ นายพรพล ตั้งจิตนบ
ตำแหน่ง - บริษัท เจ้าของ บจก.โซ เบเวอร์เรจ
ลำดับ 77
ชื่อ นางสาวพฤษภา ตันโสรัจประเสริฐ
ตำแหน่ง - บริษัท เจ้าของกิจการ บจก.เทียนทิพย์ แคเทอริ่ง
ลำดับ 78
ชื่อ นายพล ชิวชรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท ประธานกรรมการบริษัทพีจีเอ็มกรุ๊ป พีจีเอ็มกรุ๊ป
ลำดับ 79
ชื่อ นายพลวัฒ ถาวรทวีวงษ์
ตำแหน่ง - บริษัท Asst.Mkt Manager บจก.อุตสาหกรรมทวีวงษ์
ลำดับ 80
ชื่อ นายพศิณ ทองเจือ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.โมโต แอดดิคท์
ลำดับ 81
ชื่อ นางสาวพัชรนันท์ ตั้งเกียรติอมรกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Cheif Marketing Officer บจก.บิวตี้ โซไซตี้ กรุ๊ป
ลำดับ 82
ชื่อ นางสาวพิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัย
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บจก.เดอะทัช กรุงเทพฯ , บจก.บิวตี้ โซไซตี้ กรุ๊ป
ลำดับ 83
ชื่อ นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ วิศาลโกศล
ตำแหน่ง - บริษัท หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล บจก.พงษ์ลาภ
ลำดับ 84
ชื่อ นางสาวพิณ ชวาลภาฤทธิ์
ตำแหน่ง - บริษัท หัวหน้าฝ่ายวิศวกร บจก.ฮัซเคอร์ (ประเทศไทย)
ลำดับ 85
ชื่อ นางสาวเปรมภาพร เอี่ยมวีรวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ T.B. Nuanchan
ลำดับ 86
ชื่อ นายไพรัตน์ สุระศิรานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท MANAGER บจก.ธนโชค ลีสซิง
ลำดับ 87
ชื่อ นางสาวภคินี โกวิทเจริญกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายธูรกิจต่างประเทศ บจก.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง
ลำดับ 88
ชื่อ นางสาวภรณี วัฒนโชติ
ตำแหน่ง - บริษัท CEO & Co-Founder บจก.ฟินแก๊ส
ลำดับ 89
ชื่อ นางสาวภริตพร สกุลกิตติธำรง
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Sale Manager Grand Howard Hotel
ลำดับ 90
ชื่อ นายภัทร บุณยทรัพยากร
ตำแหน่ง - บริษัท ประธานบริหาร บจก.ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย
ลำดับ 91
ชื่อ นางสาวภัทรเพ็ญ มโนรมย์ภัทรสาร
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.บางกอกเฮิร์บ
ลำดับ 92
ชื่อ นางสาวภัทรภร เมฆินไกรลาศ
ตำแหน่ง - บริษัท International Trade Associate PCI Industrial Paper
ลำดับ 93
ชื่อ นางสาวภัสราภรณ์ สวัสดี
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์
ลำดับ 94
ชื่อ นางสาวภาณิชา กนกวลีวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท Account Planner บจก.บลู พิน อินเตอร์เทรด
ลำดับ 95
ชื่อ นายภาสกร วีรชาติยานุกูล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.อุดรพลาซ่า
ลำดับ 96
ชื่อ นายมุขกฤษณ์ เหลืองอร่ามรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอพีเอสที
ลำดับ 97
ชื่อ นายเมธา ภาคเจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยแหลมทอง ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
ลำดับ 98
ชื่อ นางสาวเมลดา มณฑารพ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ หจก.ประสิทธิ์ค้าข้าว
ลำดับ 99
ชื่อ นายยศพนธ์ อุส่าห์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.ธานีดีเซลวิศวกรรม
ลำดับ 100
ชื่อ นายยอดพล อัครพันธุ์
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development บจก.สุขุมวิท ฮอนด้า ออโตโมบิล
ลำดับ 101
ชื่อ นางสาวยุวดี บุญศิริ
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
ลำดับ 102
ชื่อ นางรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บจก.วันมอร์ลิงค์
ลำดับ 103
ชื่อ นางสาวรมิตา สมบูรณ์เวชชการ
ตำแหน่ง - บริษัท Brand manager บจก.อ้วยอันโอสถ
ลำดับ 104
ชื่อ นางสาวริณริชา หะทัยธรรม
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.สมุทรสาครฮอนด้าคาร์ส์
ลำดับ 105
ชื่อ นางสาวลภัสสิรินทร์ นันทน์วิธู
ตำแหน่ง - บริษัท Brand Assistant Zedere Inc Pte.,Ltd Singapore
ลำดับ 106
ชื่อ นางสาววนัสบดี ตั้งนิยม
ตำแหน่ง - บริษัท - บจก.นิยมดี ยนตรการ
ลำดับ 107
ชื่อ นางสาววรรณฉัฐ รัศมีแสงทอง
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.ไอค่อน แมนูแฟคเจอริ่ง
ลำดับ 108
ชื่อ นายวรวุฒิ แซ่เซียว
ตำแหน่ง - บริษัท การตลาด บจก.วายซี ซัพพลาย พริ้นติ้ง
ลำดับ 109
ชื่อ นายวรัญญู พรหมบันดาลกุล
ตำแหน่ง - บริษัท founder บจก.เอเชี่ยน เรียลเอสเตต คอนซัลแทนท์
ลำดับ 110
ชื่อ นายวศิน วงศ์ธนาสุนทร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.โลหะการวิศวกรรม
ลำดับ 111
ชื่อ นางสาววศินี นิมมานพัชรินทร์
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บจก.พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี
ลำดับ 112
ชื่อ นายวัชรพล วิมลเฉลา
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.อุตสาหกรรม วินิลเทค
ลำดับ 113
ชื่อ นางสาววันชลีย์ ศิรินิ่มนวลกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการการเงิน บจก.เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค
ลำดับ 114
ชื่อ นางสาววารี ลิ้มพัฒนสกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ประธานบริษัท บจก.ดับ.บลิว.เอ โลจิสติกส์
ลำดับ 115
ชื่อ นายวิชญ์นวิน ภาจิตประพันธ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการ บจก.เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
ลำดับ 116
ชื่อ นายวิชญ์พล มโนมัยรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มดี เมทัล เทรดดิ้ง
ลำดับ 117
ชื่อ นายวิชธนัช สถิรชวาล
ตำแหน่ง - บริษัท Sales Executive บจก.อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)
ลำดับ 118
ชื่อ นายวิตต์ ก้องธรนินทร์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.เค.เอ็ม.เค. เทคโนโลยี
ลำดับ 119
ชื่อ นางสาววิภาดา แววมณี
ตำแหน่ง - บริษัท Electrical Engineer บริษัท คว๊อด อิเลคทริค จำกัด
ลำดับ 120
ชื่อ นายวิศว สบายเมือง
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต
ลำดับ 121
ชื่อ นายวิษณุ รุ่งฤทธิเดช
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บจก.จตุรเจริญชัย
ลำดับ 122
ชื่อ นายศิวะกร จูงพล
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.เต็มคำ 168
ลำดับ 123
ชื่อ นายศุภชัย โกสมนึก
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.วี.ซี.ออโต้ชัตเตอร์ส
ลำดับ 124
ชื่อ นายศรุติพงศ์ ธนาพันธ์สิริ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสทีแอสเซทภูเก็ต
ลำดับ 125
ชื่อ นางสาวสรณ์ชญา โกศลสุวิวัฒน์
ตำแหน่ง - บริษัท Deputy Managing Director บจก.เอ็ม.เค.เอส. แมชชีนเนอรี่
ลำดับ 126
ชื่อ นางสาวสลิลทิพย์ สุขเจริญไกรศรี
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing manager บจก.ซีเอ็นพีเอาเอ็นเตอร์ไพร์ซ
ลำดับ 127
ชื่อ นางสาวสหรัชกร รุ้งทาบนภา
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริษัท บจก.ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล
ลำดับ 128
ชื่อ นายสัญวริชช์ แต่ตรงจิตต์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.ภาวินแอสเซท
ลำดับ 129
ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ มั่นสินธร
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์
ลำดับ 130
ชื่อ นางสาวสุทธดา รัชตวิทยกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Office Manager Thai Progress Steel Co., LTD
ลำดับ 131
ชื่อ นางสาวสุพัตรา ชะเอมน้อย
ตำแหน่ง - บริษัท Sales Representative หจก.ตงเทรดดิ้ง
ลำดับ 132
ชื่อ นางสาวสุภาพร วิมานรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บจก.เอส เค เพอร์เฟ็คท์ กรุ๊ป
ลำดับ 133
ชื่อ นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บจก.พี.เค.เอส 37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์
ลำดับ 134
ชื่อ นายอธิ ชิ้นศิริ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้อำนวยการท่าเรือ บจก.สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท
ลำดับ 135
ชื่อ นายอธิภู ลี
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ดวงตะวัน โฮเต็ล
ลำดับ 136
ชื่อ นายอธิโมกข์ วณิชย์คูพลังกูร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.ทริปเพิลไฟว์ โพลีวู้ด
ลำดับ 137
ชื่อ นายอภิชิต สังขวรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บจก.แทคซาโก (ประเทศไทย)
ลำดับ 138
ชื่อ นางสาวอภิญญา นิธิวานิช
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บจก.โชคอุดมยนต์
ลำดับ 139
ชื่อ นายอภิรัฐ เลิศอำไพนนท์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ลำดับ 140
ชื่อ นางสาวอภิสรา ประกายศรีโรจน์
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager Oversea Depot Co., Ltd.
ลำดับ 141
ชื่อ นางสาวอรพรรณ เอื้อกิจธโรปกรณ์
ตำแหน่ง - บริษัท ฝ่ายขายและการตลาด บจก.เอส.โอ.ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส
ลำดับ 142
ชื่อ นางสาวอรอุมา พันธ์อภิวัฒน์
ตำแหน่ง - บริษัท CEO ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อรอุมา คลินิก
ลำดับ 143
ชื่อ นางสาวอลิสา พฤฒารัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท หัวหน้า Sales บจก.นำไทอิควิปเม้นท์
ลำดับ 144
ชื่อ นางสาวอังศวีร์ สิริวุทธิโยทัย
ตำแหน่ง - บริษัท Business development Thai Rai Home, Co. Ltd
ลำดับ 145
ชื่อ นางสาวอังสนา โจว
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการ บจก.ดาวคอร์นนิ่ง (ประเทศจีน)
ลำดับ 146
ชื่อ นางสาวไอรินทร์ ธีระเศวตศักดิ์
ตำแหน่ง - บริษัท Plant Manager บจก.แกรนด์ฟาร์ม่า
ลำดับ 147
ชื่อ นายธันวา สุริยจักร
ตำแหน่ง - บริษัท ดารานักแสดงสังกัดช่อง 7
ลำดับ 148
ชื่อ นางสาววรรณปิยะ ออมสินนพกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ดารานักแสดง
ลำดับ 149
ชื่อ นางสาวพริมา พันธุ์เจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท ดารานักแสดงสังกัดช่อง 3
ลำดับ 150
ชื่อ นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข
ตำแหน่ง - บริษัท ดารานักแสดง
ลำดับ 151
ชื่อ นางสาวกนกพร สุธีร์วรพงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้บริหาร บจก.พรเทพ การ์เม้นท์

Copyright ©2019 by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย