MEMBER LIST

MEMBER LIST รายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม


รายชื่อผู้เข้าอบรม YOUNG FTI รุ่นที่ 8

Download
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง - บริษัท
1 นางสาวกชมน ตุลาธรรมธร Managing Director บริษัท โฮตารุ คอร์ปอเรท จำกัด / บริษัท เวิร์คไวซ์ จำกัด
2 นางสาวกนิษฐา ธีรศรีศุภร MD บริษัท ทรัพย์สถาพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 นางสาวกรอร ญาณินรุจนา เจ้าของกิจการ Nail connect
4 นายกฤษณ์ พลัสสินทร์ แพทย์ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 นางสาวกัณฐมณี จรัลรัตน์ CEO บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
6 นางสาวกันย์สินี ทรัพย์โชติกุล ผู้จัดการฝ่าย Marketing / CEO brand Pegasus Luggae บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จํากัด
7 นายกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์ Project Director บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด
8 นางสาวเกวลี เตียวกิจไพศาล หัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ บริษัท เอสซีเอ็มเรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
9 นายเกียรติกรานต์ สิทธิอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด
10 นายคณวัฒน์ จันทาลาวัณย์ รองกรรมการผู้จัดการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
11 นายคณิน เลขะพจน์พานิช Innovation Manager บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
12 นางสาวคัทลียา แอนน์ ฟินเชอร์ Project Manager AES Group Ltd.
13 นางสาวจิณห์จุฑา อัศดามงคล Assistant to MD บริษัท อัศดาเทรดดิ้ง จำกัด
14 นายจิรกิตติ์ คูอาริยะกุล ผู้บริหาร บริษัท ทีทีทีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
15 นายจิรกิตติ์ ถาวรวงศ์ นักแสดง
16 นายจิรัจ กัลย์จาฤก Director of Content & Marketing บริษัท กันตนา มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
17 นางสาวจิรัฐนัชชา พัฒน์จินดากุล ผู้บริหาร (เจ้าของธุรกิจ) เจ๊เล็ก อาหารทะเล, ห้างทองเจ๊เล็กเยาวราช และ วีว่า บิวตี้
18 นางสาวจุฑาภรณ์ จิตสร้างบุญ ผู้บริหารลูกค้ากลุ่มโครงการ บริษัท เอ็มไพร์ แกรนิต จำกัด
19 นายเจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุรา กรุงเทพ คลินิก จำกัด
20 นายชยกร จึงขจรกิจ COO บริษัท สุไทโยลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
21 นายชยธร เมฆทันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
22 นายชยุต ผลประดับ Managing Director A.G. Cars Co., Ltd.
23 นางสาวชลลดา วูอินทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ / Sales and Operations Manager บริษัท พรีซิสชั่น มาสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Precision Master Corporation)
24 นางสาวชลิดา อัศวสำเริง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาราเทค จำกัด
25 นางสาวชวพร กำปั่นแก้ว ผู้บริหาร Brandname Society
26 นายชวิน อรรถกระวีสุนทร Managing Director One.Six Development Corporation Limited
27 นางสาวชัชนี เจริญศรีชัย Senior oversea purchasing and import coordinator บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
28 นายชัชพงศ์ ลีฬหะสุวรรณ CEO บริษัท ชัญญา กรุ๊ป จำกัด
29 นายชัญญบุศย์ ธนะพาสุข ผู้บริหาร บริษัท ซีฟ่อน คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
30 นางสาวชาลิสา นิธินันท์ศุภกิจ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท นิธินันท์ศุภกิจ จำกัด
31 นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง ที่ปรึกษา สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
32 นางสาวฐานิดา วงศ์จิรัฐิติกาล Accounting Manager บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
33 นายฐิติภัทร์ อัศว​รัตนาภรณ์​ ผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.คอนสตรักชั่นฟอร์ม จำกัด
34 นางสาวฐิติภัทร สินบริสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
35 นายฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ นักแสดง
36 นายณพัฒน์ ถนอมกุล Business Development Lead บริษัท สินพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
37 นายณภัทร์ กาญจนกำเนิด ผู้บริหาร บริษัท เอาท์แลนเดอร์ จำกัด
38 นายณัชชาณัฏฐ์ โชคสกุลนิมิตร ผู้จัดการ บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด
39 นางสาวณัฐชยา ชิ้นปิ่นเกลียว Business Development Executive บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)
40 นายณัฐนนท์ เนติ Director of Sales and Marketing บริษัท กรุ๊ป วิศวภัณฑ์ จำกัด
41 นางสาวณัฐนันท์ รัตนอำพล GM บริษัท มาสด้าชุมพร จำกัด
42 นายณัฐภพ เหล่าสถิรวงศ์ International Account Executive บริษัท ไทย-เอเชียพี.อี.ไพ้พ์ จำกัด
43 นายณัฐภูมิ กัลยาศิริ กรรมการบริหาร บริษัท แฟล็กชิพเอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด, บริษัท ชวนันทร์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
44 นางสาวณัฐินี ศรีรักษาวงษ์ ผู้จัดการ หจก.โรงเลื่อยศรีรักษาวงษ์
45 นางสาวณิชมน เอี่ยมกาญจนาลัย Senior Sale Assistant บริษัท บี ทรี อาร์ เมทัล จำกัด
46 นางสาวณิศรา ธนฤกษ์ชัย กรรมการ About tooth Co.,Ltd.
47 นายตติย มีเมศกุล president Lenso Aerospace Co., LTD
48 นายติณณภพ ยงค์สงวนชัย ผู้บริหาร มิตรสิบ เสกเงิน
49 นายทัศนชัย จุลพลพินิจ Marketing Communication Manager เงินติดล้อ จำกัด มหาชน
50 นายธนกร เหล่าศิลปเจริญ Managing director บริษัท ฮาโกะ สโตร์ จำกัด
51 นายธนพงศ์ โกมลมิศร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ลัค ออโต้ จำกัด
52 นางสาวธนัญญา ศิรินิ่มนวลกุล CMO บริษัท เอ็กซ์เซลซุปเปอร์แพค จำกัด
53 นายธนัตถ์ กาญจโนภาศ วิศวกร Power Line Engineering Public Company Limited
54 นายธนาธิป สิริประเสริฐศิลป์ Asst. General Manager บริษัท ไทยณรงค์รุ่งเรืองโชคชัย จำกัด
55 นายธนาพัทธ์ ตั้งสกุลนุรักษ์ CEO บริษัท โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จำกัด
56 นางสาวธมลวรรณ ธนโชติสิริกุล Senior marketing บริษัท ไทยโพลีพลาสแพ็ค จำกัด, บริษัท ถ้วยช้างไทย จำกัด
57 นายธัชณัท เกียรติทยากร Manager บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด
58 นายธานัท เพ็งเดือน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
59 นายธิติพัทธ์ เอกวราเลิศวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด
60 นางสาวธิยา ทิมสุวรรณ ผู้บริหาร บริษัท พี.ที.เค. ไมน์นิ่ง จำกัด
61 นายนพดล วสุวานิช MGR เอเชียน เทคนิคอลแอนด์เทคโนโลยี
62 นายนรุตม์ ยอดวานิช Assistant Managing Director บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด
63 นางสาวนลิน ตั้งคารวคุณ ผู้อํานวยการ บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
64 นางสาวนันท์ชญาน์ นำโชคชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.เรซซิ่ง คลัทช์ จำกัด
65 นางสาวนันทนัช วงศ์อารีย์สันติ ผู้จัดการทั่วไป หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์
66 นางสาวนันทิชา ชูบัณฑิตกุล ผู้จัดการ บริษัท เฟื่องฟ้า พลาสติก จำกัด
67 นายนิธิศ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา Managing Director (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ดอลฟิน ทอยเล็ต พาร์ทิชั่น จำกัด / บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
68 นางสาวนินาตชา เธียรตระวัน MD บริษัท ซูววีนาวว์ จำกัด
69 นางสาวนิรมล เรืองสมบูรณ์ ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและควบคุมคุณภาพการผลิต บริษัท อาร์.เอส.บี.(2017) จำกัด
70 นายปณิธิ อุตมฉันท์ รองกรรมการผู้จัดการ T.W. Chemical Group Co., Ltd.
71 นางสาวปวีณ์ธิดา ประกายรุ้งทอง ผู้ช่วยผู้บริหาร Cisco Engineering
72 นายปัณณ์ ธัมสิริวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ลีลา จำกัด
73 นางสาวปารีณา ศุภธาดารัตน์ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ จำกัด
74 นางสาวปิยนัดดา อริยโชติมา Executive Assistant บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด
75 นายปิยรัชต์ เจริญลาภ Managing director Ap168 partner
76 นายปิยวุฒิ สิญจนาคม Operation Manager บริษัท เศรษฐีวรรณการเคหะ จำกัด
77 นางสาวปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ Project Manager หจก.บี.อาร์.เอส.อินเตอร์เทรด
78 นางสาวพรกมล เพชรดาษดา New Product & Business Development Director บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์แพค จำกัด และ บริษัท ชาติสิริอุตสาหกรรม จำกัด
79 นางสาวพริมา องค์วิเศษ International Purchaser บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
80 นางสาวพลอยชมพู พัฒนะเอนก รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด
81 นางสาวพัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา General Manager บริษัท อควา สปอร์ตส์ จำกัด
82 นายพันธกานต์ บางขุนเทียน Sales director บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
83 นางสาวพิมญ์พิชฌา ตรีเทพวิไล Product and online marketing หจก.นิธิภัทร์ไทย
84 นางสาวพิมผการ์ ทีรฆวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ Flinstone Autoparts Co.,LTD
85 นางสาวพิมพ์จิตตา เจิมประไพ ผู้ช่วยผู้บริหาร Cisco Engineering Co. Ltd.
86 นางสาวพิมพ์ประพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ลูกเจ้าของ บริษัท วัชรพล จำกัด
87 นางสาวพิมลรัตน์ มีถาวรกุล รองกรรมการผู้จัดการ หจก.คูโบต้าปิติแทรกเตอร์
88 นางสาวพีรดา พิทักษ์สิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
89 นายพีรวัส ธันยบูรณ์สถาพร ผู้บริหาร บริษัท ธันยบูรณ์สถาพร 9999 จำกัด
90 นางสาวเพียงพร จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินสุวรรณเกษตร จำกัด
91 นางสาวภัทรพร ลิมะมาพา Assistant Purchasing Manager บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
92 นางสาวภัทรินญา บุญเลิศ กรรมการบริหาร บริษัท ฟรีโฟลว์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
93 นายภากร ศรีมงคล Vice President, Group Securitized Product and Direct Investment XSpring Capital Pcl
94 นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ แคปปิตอล จำกัด
95 นางสาวภิญญดา พุกกะเวส กรรมการบริหาร บริษัท แจ่มจันทร์ จำกัด
96 นางสาวภิญญาพัชญ์ สกุลฎ์โชคนำชัย ผู้บริหาร บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
97 นายภิสิต ก่อเกิดวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ INCSTEEL CO.,LTD
98 นายภูพิสิฐ สมิทธิเนตย์ กรรมการ บริษัท ทรี พี คอนซัลแทนซี จำกัด
99 นายภูมรินทร์ รุ่งรัศมีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามควอลิตี้เวิรค์ จำกัด, บริษัท 24ฟาสต์ จำกัด
100 นายภูวินทร์ เอกภูธร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สมาร์ท โฟลว์ อุตสาหกรรม จำกัด
101 นางสาวภูษณิศา งามรัตนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
102 นางสาวมลล์วธู ฉันทโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลอรี่แลนด์ 2003 จำกัด
103 นายมานะพร กิตติฐิติกุล Director บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
104 นายยู หลิว Managing Director บริษัท มีธนา ฟอเรฟเวอร์ จำกัด
105 นางสาวรชกร นันทวิสัย General Manager The Tubkaak krabi boutique resort
106 นางสาวรมิดา โพธิกุลธร General Manager หจก.เพชรบูรพา
107 นายรวี อโณทัยยืนยง พนักงานขาย บริษัท วี พี ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
108 นางสาวรัญชิดา เจริญผล Managing Director บริษัท ที เอ็ม ไทยไรซ์ จำกัด
109 นายรัฐวิทย์ ชาญเศรษฐิกุล Managing Director บริษัท วิทสินี จำกัด
110 นางสาวรีนา ประกายศรีโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมเปิลเเลนด์ จํากัด / บริษัท ซันนี่ สตัล จํากัด
111 นางสาวรุ่งพรรณ์ เตชะวินิจอุดม คณะกรรมการผู้บริหาร The Grand UB
112 นายวรพงศ์ ไชยศักดิ์ภากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัด
113 นางสาววรันธร บุญญลักษม์ Management Consultant บริษัท นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ จำกัด
114 นางสาววรา เจริญสุข General Manager บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
115 นายวรากรณ์ กริตยอานนท์ ผู้จัดการ บริษัท กริตยทรัพย์ จำกัด
116 นางสาววรินทิรา แก้วแดง รองกรรมการผู้จัดการ Rinthara (ลินต์ธารา)
117 นางสาววริยา ทวีพิริยะ business development executive บริษัท ส.กิจชัย จำกัด
118 นางสาววริศรา วงศ์ธิติโรจน์ Digital marketing บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
119 นายวสุพล สุนทรวสุ Chief Innovation Officer Eminent Air (Thailand) Co., Ltd.
120 นายวัชรธรรม วนากุล รองกรรมการบริหาร บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด
121 นายวัชรยศ ประยงค์พันธุ์ กรรมการบริหาร บริษัท โคเรีย ซีเคร็ท จำกัด, บริษัท บอดี้ ซีเคร็ท ฟาวน์เดชั่น จำกัด
122 นายวัชรินทร์ สุขสัตยานนท์ เจ้าของกิจการ บริษัท บีเคเคเอสพีดี จำกัด
123 นางสาววิภาวี วงศ์อารีย์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ย่งล้งโกลด์ จำกัด
124 นางสาววิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ บริหารงานจัดซื้อ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
125 นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ Vice President of MAJOR Cineplex Group บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
126 นายวีรยุทธ์ เจริญศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
127 นางสาววีรินท์อร จีรเธียรนาถ CMO บริษัท ไทย​อุตส​าหกิจเกษตร​ จำกัด
128 นายวุฒิพงศ์ งามเมฆฉาย รองประธานบริษัท บริษัท ชลิตเทรดดิ้ง จำกัด
129 นายวุฒิภัทร รุ้งจรัสแสง Business Development Manager บริษัท เตียวโม่วเส็ง จำกัด
130 นางสาวเวธนี ชุณห์วิจิตรา เภสัชกรแผนกผลิต บริษัท โปรแพลนอุตสาหกรรม จำกัด
131 นางสาวศดานันท์ วสุวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนามนตรา จำกัด
132 นายศรัณย์ โรจนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วรรณ ครีเอชั่น จำกัด
133 ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
134 นางสาวศรุตา ตั้งใจ Head of Commercial PBA Robotics Thailand
135 หม่อมหลวงศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ Vice President Maneeya Realty
136 นายศักดิ์ทิพ ปันยารชุน Associate Director of Investment & Marketing Business Strategy Bangkok Bank PCL.
137 นายศิริวัฒน์ บุตรศรี CEO บริษัท วิทอิท กรุ๊ป จำกัด
138 นายศิวัช ศรไชยธนะสุข Project Manager Triumph Motorcycles
139 นางสาวศุจิกร กิตติไพศาลศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาคย์ จำกัด
140 นายสลิล ตระกูลพูนทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
141 นางสาวสายธาร ฮัน ผู้ช่วยผู้บริหาร บริษัท แม่น้ำ รุ่งโรจน์ จำกัด
142 นายสาริน รณเกียรติ MD บริษัท เดอะ ฮอลิเดย์ จำกัด
143 นายสิริเดช ชัยชนะกล วิศวกร บริษัท ชัยชนะกล จำกัด
144 นายสุเจตน์ แสงเจริญรัตน์ เจ้าของกิจการ บริษัท สหศิลาเลย จำกัด
145 นางสาวสุดสิริ กุลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลไฟน์เทค จำกัด
146 นายสุทธิชัย ชะเอมน้อย ผู้จัดการบริษัท หจก.ตงเทรดดิ้ง
147 นางสาวสุภวรรณ ตั้งธรรมพูนผล Office Manager บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ท จำกัด
148 นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช Chief Executive Officer บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
149 นางสาวสุวพร เลิศวิริยะสวัสดิ์ Board of director Intergoods co.,Ltd.
150 นางสาวเสาวนีย์ หุ่นสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นสแควร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
151 นายโสฬส รุ่งเจริญสุขศรี Sales Executive บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด
152 นางสาวหทัยชนก ปิ่นปั่น ประธานบริษัท บริษัท 11การัต กรุ๊ป จำกัด
153 นายหลง ฮวน อู๋ Executive manager Wheel Mart(Thailand) Limited, Avana International Limited, ChinaRailway No10(Thailand) Limited
154 นายอธิมาตร วณิชย์คูพลังกูร กรรมการบริษัท SUN WU POLY CO., LTD.
155 นางสาวอนุสรา โกวิทย์พรสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ออโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
156 นายอรรถพล ปัทมปราณี CEO ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วทองอยู่ พรีเมี่ยม เซอร์วิส
157 นางสาวอรอมล โอบอ้อมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัด
158 นายออปอ แต้ศิลปสาธิต ผู้จัดการบริษัท บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
159 นายอัครแสนคีรี โล่ห์​วี​ระ​ Managing Director บริษัท เอพี168 พาร์ทเนอร์ จำกัด
160 นายเอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ ผู้บริหาร บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด
161 นายเอกวิศว์ ตระกูลคูศรี ผู้บริหาร บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
162 นางสาวเอมษิกา โชติวิจิตร Managing director บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด
ลำดับ 1
ชื่อ นางสาวกชมน ตุลาธรรมธร
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บริษัท โฮตารุ คอร์ปอเรท จำกัด / บริษัท เวิร์คไวซ์ จำกัด
ลำดับ 2
ชื่อ นางสาวกนิษฐา ธีรศรีศุภร
ตำแหน่ง - บริษัท MD บริษัท ทรัพย์สถาพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ลำดับ 3
ชื่อ นางสาวกรอร ญาณินรุจนา
ตำแหน่ง - บริษัท เจ้าของกิจการ Nail connect
ลำดับ 4
ชื่อ นายกฤษณ์ พลัสสินทร์
ตำแหน่ง - บริษัท แพทย์ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 5
ชื่อ นางสาวกัณฐมณี จรัลรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
ลำดับ 6
ชื่อ นางสาวกันย์สินี ทรัพย์โชติกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่าย Marketing / CEO brand Pegasus Luggae บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จํากัด
ลำดับ 7
ชื่อ นายกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์
ตำแหน่ง - บริษัท Project Director บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด
ลำดับ 8
ชื่อ นางสาวเกวลี เตียวกิจไพศาล
ตำแหน่ง - บริษัท หัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ บริษัท เอสซีเอ็มเรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ลำดับ 9
ชื่อ นายเกียรติกรานต์ สิทธิอำไพ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด
ลำดับ 10
ชื่อ นายคณวัฒน์ จันทาลาวัณย์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ลำดับ 11
ชื่อ นายคณิน เลขะพจน์พานิช
ตำแหน่ง - บริษัท Innovation Manager บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 12
ชื่อ นางสาวคัทลียา แอนน์ ฟินเชอร์
ตำแหน่ง - บริษัท Project Manager AES Group Ltd.
ลำดับ 13
ชื่อ นางสาวจิณห์จุฑา อัศดามงคล
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant to MD บริษัท อัศดาเทรดดิ้ง จำกัด
ลำดับ 14
ชื่อ นายจิรกิตติ์ คูอาริยะกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท ทีทีทีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ลำดับ 15
ชื่อ นายจิรกิตติ์ ถาวรวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท นักแสดง
ลำดับ 16
ชื่อ นายจิรัจ กัลย์จาฤก
ตำแหน่ง - บริษัท Director of Content & Marketing บริษัท กันตนา มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ลำดับ 17
ชื่อ นางสาวจิรัฐนัชชา พัฒน์จินดากุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร (เจ้าของธุรกิจ) เจ๊เล็ก อาหารทะเล, ห้างทองเจ๊เล็กเยาวราช และ วีว่า บิวตี้
ลำดับ 18
ชื่อ นางสาวจุฑาภรณ์ จิตสร้างบุญ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหารลูกค้ากลุ่มโครงการ บริษัท เอ็มไพร์ แกรนิต จำกัด
ลำดับ 19
ชื่อ นายเจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุรา กรุงเทพ คลินิก จำกัด
ลำดับ 20
ชื่อ นายชยกร จึงขจรกิจ
ตำแหน่ง - บริษัท COO บริษัท สุไทโยลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
ลำดับ 21
ชื่อ นายชยธร เมฆทันต์
ตำแหน่ง - บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 22
ชื่อ นายชยุต ผลประดับ
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director A.G. Cars Co., Ltd.
ลำดับ 23
ชื่อ นางสาวชลลดา วูอินทรานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ / Sales and Operations Manager บริษัท พรีซิสชั่น มาสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Precision Master Corporation)
ลำดับ 24
ชื่อ นางสาวชลิดา อัศวสำเริง
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาราเทค จำกัด
ลำดับ 25
ชื่อ นางสาวชวพร กำปั่นแก้ว
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร Brandname Society
ลำดับ 26
ชื่อ นายชวิน อรรถกระวีสุนทร
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director One.Six Development Corporation Limited
ลำดับ 27
ชื่อ นางสาวชัชนี เจริญศรีชัย
ตำแหน่ง - บริษัท Senior oversea purchasing and import coordinator บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ลำดับ 28
ชื่อ นายชัชพงศ์ ลีฬหะสุวรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บริษัท ชัญญา กรุ๊ป จำกัด
ลำดับ 29
ชื่อ นายชัญญบุศย์ ธนะพาสุข
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท ซีฟ่อน คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
ลำดับ 30
ชื่อ นางสาวชาลิสา นิธินันท์ศุภกิจ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท นิธินันท์ศุภกิจ จำกัด
ลำดับ 31
ชื่อ นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง
ตำแหน่ง - บริษัท ที่ปรึกษา สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 32
ชื่อ นางสาวฐานิดา วงศ์จิรัฐิติกาล
ตำแหน่ง - บริษัท Accounting Manager บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
ลำดับ 33
ชื่อ นายฐิติภัทร์ อัศว​รัตนาภรณ์​
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.คอนสตรักชั่นฟอร์ม จำกัด
ลำดับ 34
ชื่อ นางสาวฐิติภัทร สินบริสุทธิ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
ลำดับ 35
ชื่อ นายฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ
ตำแหน่ง - บริษัท นักแสดง
ลำดับ 36
ชื่อ นายณพัฒน์ ถนอมกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development Lead บริษัท สินพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลำดับ 37
ชื่อ นายณภัทร์ กาญจนกำเนิด
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท เอาท์แลนเดอร์ จำกัด
ลำดับ 38
ชื่อ นายณัชชาณัฏฐ์ โชคสกุลนิมิตร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด
ลำดับ 39
ชื่อ นางสาวณัฐชยา ชิ้นปิ่นเกลียว
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development Executive บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 40
ชื่อ นายณัฐนนท์ เนติ
ตำแหน่ง - บริษัท Director of Sales and Marketing บริษัท กรุ๊ป วิศวภัณฑ์ จำกัด
ลำดับ 41
ชื่อ นางสาวณัฐนันท์ รัตนอำพล
ตำแหน่ง - บริษัท GM บริษัท มาสด้าชุมพร จำกัด
ลำดับ 42
ชื่อ นายณัฐภพ เหล่าสถิรวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท International Account Executive บริษัท ไทย-เอเชียพี.อี.ไพ้พ์ จำกัด
ลำดับ 43
ชื่อ นายณัฐภูมิ กัลยาศิริ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร บริษัท แฟล็กชิพเอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด, บริษัท ชวนันทร์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
ลำดับ 44
ชื่อ นางสาวณัฐินี ศรีรักษาวงษ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ หจก.โรงเลื่อยศรีรักษาวงษ์
ลำดับ 45
ชื่อ นางสาวณิชมน เอี่ยมกาญจนาลัย
ตำแหน่ง - บริษัท Senior Sale Assistant บริษัท บี ทรี อาร์ เมทัล จำกัด
ลำดับ 46
ชื่อ นางสาวณิศรา ธนฤกษ์ชัย
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการ About tooth Co.,Ltd.
ลำดับ 47
ชื่อ นายตติย มีเมศกุล
ตำแหน่ง - บริษัท president Lenso Aerospace Co., LTD
ลำดับ 48
ชื่อ นายติณณภพ ยงค์สงวนชัย
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร มิตรสิบ เสกเงิน
ลำดับ 49
ชื่อ นายทัศนชัย จุลพลพินิจ
ตำแหน่ง - บริษัท Marketing Communication Manager เงินติดล้อ จำกัด มหาชน
ลำดับ 50
ชื่อ นายธนกร เหล่าศิลปเจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท Managing director บริษัท ฮาโกะ สโตร์ จำกัด
ลำดับ 51
ชื่อ นายธนพงศ์ โกมลมิศร์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ลัค ออโต้ จำกัด
ลำดับ 52
ชื่อ นางสาวธนัญญา ศิรินิ่มนวลกุล
ตำแหน่ง - บริษัท CMO บริษัท เอ็กซ์เซลซุปเปอร์แพค จำกัด
ลำดับ 53
ชื่อ นายธนัตถ์ กาญจโนภาศ
ตำแหน่ง - บริษัท วิศวกร Power Line Engineering Public Company Limited
ลำดับ 54
ชื่อ นายธนาธิป สิริประเสริฐศิลป์
ตำแหน่ง - บริษัท Asst. General Manager บริษัท ไทยณรงค์รุ่งเรืองโชคชัย จำกัด
ลำดับ 55
ชื่อ นายธนาพัทธ์ ตั้งสกุลนุรักษ์
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บริษัท โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับ 56
ชื่อ นางสาวธมลวรรณ ธนโชติสิริกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Senior marketing บริษัท ไทยโพลีพลาสแพ็ค จำกัด, บริษัท ถ้วยช้างไทย จำกัด
ลำดับ 57
ชื่อ นายธัชณัท เกียรติทยากร
ตำแหน่ง - บริษัท Manager บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด
ลำดับ 58
ชื่อ นายธานัท เพ็งเดือน
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ลำดับ 59
ชื่อ นายธิติพัทธ์ เอกวราเลิศวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด
ลำดับ 60
ชื่อ นางสาวธิยา ทิมสุวรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท พี.ที.เค. ไมน์นิ่ง จำกัด
ลำดับ 61
ชื่อ นายนพดล วสุวานิช
ตำแหน่ง - บริษัท MGR เอเชียน เทคนิคอลแอนด์เทคโนโลยี
ลำดับ 62
ชื่อ นายนรุตม์ ยอดวานิช
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Managing Director บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด
ลำดับ 63
ชื่อ นางสาวนลิน ตั้งคารวคุณ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้อํานวยการ บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
ลำดับ 64
ชื่อ นางสาวนันท์ชญาน์ นำโชคชัยเจริญ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.เรซซิ่ง คลัทช์ จำกัด
ลำดับ 65
ชื่อ นางสาวนันทนัช วงศ์อารีย์สันติ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์
ลำดับ 66
ชื่อ นางสาวนันทิชา ชูบัณฑิตกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ บริษัท เฟื่องฟ้า พลาสติก จำกัด
ลำดับ 67
ชื่อ นายนิธิศ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ดอลฟิน ทอยเล็ต พาร์ทิชั่น จำกัด / บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 68
ชื่อ นางสาวนินาตชา เธียรตระวัน
ตำแหน่ง - บริษัท MD บริษัท ซูววีนาวว์ จำกัด
ลำดับ 69
ชื่อ นางสาวนิรมล เรืองสมบูรณ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและควบคุมคุณภาพการผลิต บริษัท อาร์.เอส.บี.(2017) จำกัด
ลำดับ 70
ชื่อ นายปณิธิ อุตมฉันท์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ T.W. Chemical Group Co., Ltd.
ลำดับ 71
ชื่อ นางสาวปวีณ์ธิดา ประกายรุ้งทอง
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้บริหาร Cisco Engineering
ลำดับ 72
ชื่อ นายปัณณ์ ธัมสิริวัฒน์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ลีลา จำกัด
ลำดับ 73
ชื่อ นางสาวปารีณา ศุภธาดารัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ จำกัด
ลำดับ 74
ชื่อ นางสาวปิยนัดดา อริยโชติมา
ตำแหน่ง - บริษัท Executive Assistant บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด
ลำดับ 75
ชื่อ นายปิยรัชต์ เจริญลาภ
ตำแหน่ง - บริษัท Managing director Ap168 partner
ลำดับ 76
ชื่อ นายปิยวุฒิ สิญจนาคม
ตำแหน่ง - บริษัท Operation Manager บริษัท เศรษฐีวรรณการเคหะ จำกัด
ลำดับ 77
ชื่อ นางสาวปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ
ตำแหน่ง - บริษัท Project Manager หจก.บี.อาร์.เอส.อินเตอร์เทรด
ลำดับ 78
ชื่อ นางสาวพรกมล เพชรดาษดา
ตำแหน่ง - บริษัท New Product & Business Development Director บริษัท บีแอนด์บี สตรอว์แพค จำกัด และ บริษัท ชาติสิริอุตสาหกรรม จำกัด
ลำดับ 79
ชื่อ นางสาวพริมา องค์วิเศษ
ตำแหน่ง - บริษัท International Purchaser บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด
ลำดับ 80
ชื่อ นางสาวพลอยชมพู พัฒนะเอนก
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด
ลำดับ 81
ชื่อ นางสาวพัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บริษัท อควา สปอร์ตส์ จำกัด
ลำดับ 82
ชื่อ นายพันธกานต์ บางขุนเทียน
ตำแหน่ง - บริษัท Sales director บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลำดับ 83
ชื่อ นางสาวพิมญ์พิชฌา ตรีเทพวิไล
ตำแหน่ง - บริษัท Product and online marketing หจก.นิธิภัทร์ไทย
ลำดับ 84
ชื่อ นางสาวพิมผการ์ ทีรฆวงศ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการ Flinstone Autoparts Co.,LTD
ลำดับ 85
ชื่อ นางสาวพิมพ์จิตตา เจิมประไพ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้บริหาร Cisco Engineering Co. Ltd.
ลำดับ 86
ชื่อ นางสาวพิมพ์ประพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง - บริษัท ลูกเจ้าของ บริษัท วัชรพล จำกัด
ลำดับ 87
ชื่อ นางสาวพิมลรัตน์ มีถาวรกุล
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ หจก.คูโบต้าปิติแทรกเตอร์
ลำดับ 88
ชื่อ นางสาวพีรดา พิทักษ์สิทธิ์
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
ลำดับ 89
ชื่อ นายพีรวัส ธันยบูรณ์สถาพร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท ธันยบูรณ์สถาพร 9999 จำกัด
ลำดับ 90
ชื่อ นางสาวเพียงพร จันทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินสุวรรณเกษตร จำกัด
ลำดับ 91
ชื่อ นางสาวภัทรพร ลิมะมาพา
ตำแหน่ง - บริษัท Assistant Purchasing Manager บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
ลำดับ 92
ชื่อ นางสาวภัทรินญา บุญเลิศ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร บริษัท ฟรีโฟลว์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ลำดับ 93
ชื่อ นายภากร ศรีมงคล
ตำแหน่ง - บริษัท Vice President, Group Securitized Product and Direct Investment XSpring Capital Pcl
ลำดับ 94
ชื่อ นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ แคปปิตอล จำกัด
ลำดับ 95
ชื่อ นางสาวภิญญดา พุกกะเวส
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร บริษัท แจ่มจันทร์ จำกัด
ลำดับ 96
ชื่อ นางสาวภิญญาพัชญ์ สกุลฎ์โชคนำชัย
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
ลำดับ 97
ชื่อ นายภิสิต ก่อเกิดวิบูลย์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ INCSTEEL CO.,LTD
ลำดับ 98
ชื่อ นายภูพิสิฐ สมิทธิเนตย์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการ บริษัท ทรี พี คอนซัลแทนซี จำกัด
ลำดับ 99
ชื่อ นายภูมรินทร์ รุ่งรัศมีพัฒน์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามควอลิตี้เวิรค์ จำกัด, บริษัท 24ฟาสต์ จำกัด
ลำดับ 100
ชื่อ นายภูวินทร์ เอกภูธร
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สมาร์ท โฟลว์ อุตสาหกรรม จำกัด
ลำดับ 101
ชื่อ นางสาวภูษณิศา งามรัตนกุล
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
ลำดับ 102
ชื่อ นางสาวมลล์วธู ฉันทโรจน์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลอรี่แลนด์ 2003 จำกัด
ลำดับ 103
ชื่อ นายมานะพร กิตติฐิติกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Director บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
ลำดับ 104
ชื่อ นายยู หลิว
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บริษัท มีธนา ฟอเรฟเวอร์ จำกัด
ลำดับ 105
ชื่อ นางสาวรชกร นันทวิสัย
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager The Tubkaak krabi boutique resort
ลำดับ 106
ชื่อ นางสาวรมิดา โพธิกุลธร
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager หจก.เพชรบูรพา
ลำดับ 107
ชื่อ นายรวี อโณทัยยืนยง
ตำแหน่ง - บริษัท พนักงานขาย บริษัท วี พี ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ลำดับ 108
ชื่อ นางสาวรัญชิดา เจริญผล
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บริษัท ที เอ็ม ไทยไรซ์ จำกัด
ลำดับ 109
ชื่อ นายรัฐวิทย์ ชาญเศรษฐิกุล
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บริษัท วิทสินี จำกัด
ลำดับ 110
ชื่อ นางสาวรีนา ประกายศรีโรจน์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมเปิลเเลนด์ จํากัด / บริษัท ซันนี่ สตัล จํากัด
ลำดับ 111
ชื่อ นางสาวรุ่งพรรณ์ เตชะวินิจอุดม
ตำแหน่ง - บริษัท คณะกรรมการผู้บริหาร The Grand UB
ลำดับ 112
ชื่อ นายวรพงศ์ ไชยศักดิ์ภากาศ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัด
ลำดับ 113
ชื่อ นางสาววรันธร บุญญลักษม์
ตำแหน่ง - บริษัท Management Consultant บริษัท นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ จำกัด
ลำดับ 114
ชื่อ นางสาววรา เจริญสุข
ตำแหน่ง - บริษัท General Manager บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ลำดับ 115
ชื่อ นายวรากรณ์ กริตยอานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการ บริษัท กริตยทรัพย์ จำกัด
ลำดับ 116
ชื่อ นางสาววรินทิรา แก้วแดง
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการผู้จัดการ Rinthara (ลินต์ธารา)
ลำดับ 117
ชื่อ นางสาววริยา ทวีพิริยะ
ตำแหน่ง - บริษัท business development executive บริษัท ส.กิจชัย จำกัด
ลำดับ 118
ชื่อ นางสาววริศรา วงศ์ธิติโรจน์
ตำแหน่ง - บริษัท Digital marketing บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ลำดับ 119
ชื่อ นายวสุพล สุนทรวสุ
ตำแหน่ง - บริษัท Chief Innovation Officer Eminent Air (Thailand) Co., Ltd.
ลำดับ 120
ชื่อ นายวัชรธรรม วนากุล
ตำแหน่ง - บริษัท รองกรรมการบริหาร บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด
ลำดับ 121
ชื่อ นายวัชรยศ ประยงค์พันธุ์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริหาร บริษัท โคเรีย ซีเคร็ท จำกัด, บริษัท บอดี้ ซีเคร็ท ฟาวน์เดชั่น จำกัด
ลำดับ 122
ชื่อ นายวัชรินทร์ สุขสัตยานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท เจ้าของกิจการ บริษัท บีเคเคเอสพีดี จำกัด
ลำดับ 123
ชื่อ นางสาววิภาวี วงศ์อารีย์สันติ
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ย่งล้งโกลด์ จำกัด
ลำดับ 124
ชื่อ นางสาววิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์
ตำแหน่ง - บริษัท บริหารงานจัดซื้อ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
ลำดับ 125
ชื่อ นายวิศรุต พูลวรลักษณ์
ตำแหน่ง - บริษัท Vice President of MAJOR Cineplex Group บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 126
ชื่อ นายวีรยุทธ์ เจริญศิริวัฒน์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 127
ชื่อ นางสาววีรินท์อร จีรเธียรนาถ
ตำแหน่ง - บริษัท CMO บริษัท ไทย​อุตส​าหกิจเกษตร​ จำกัด
ลำดับ 128
ชื่อ นายวุฒิพงศ์ งามเมฆฉาย
ตำแหน่ง - บริษัท รองประธานบริษัท บริษัท ชลิตเทรดดิ้ง จำกัด
ลำดับ 129
ชื่อ นายวุฒิภัทร รุ้งจรัสแสง
ตำแหน่ง - บริษัท Business Development Manager บริษัท เตียวโม่วเส็ง จำกัด
ลำดับ 130
ชื่อ นางสาวเวธนี ชุณห์วิจิตรา
ตำแหน่ง - บริษัท เภสัชกรแผนกผลิต บริษัท โปรแพลนอุตสาหกรรม จำกัด
ลำดับ 131
ชื่อ นางสาวศดานันท์ วสุวานิช
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนามนตรา จำกัด
ลำดับ 132
ชื่อ นายศรัณย์ โรจนาภรณ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วรรณ ครีเอชั่น จำกัด
ลำดับ 133
ชื่อ ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
ตำแหน่ง - บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
ลำดับ 134
ชื่อ นางสาวศรุตา ตั้งใจ
ตำแหน่ง - บริษัท Head of Commercial PBA Robotics Thailand
ลำดับ 135
ชื่อ หม่อมหลวงศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์
ตำแหน่ง - บริษัท Vice President Maneeya Realty
ลำดับ 136
ชื่อ นายศักดิ์ทิพ ปันยารชุน
ตำแหน่ง - บริษัท Associate Director of Investment & Marketing Business Strategy Bangkok Bank PCL.
ลำดับ 137
ชื่อ นายศิริวัฒน์ บุตรศรี
ตำแหน่ง - บริษัท CEO บริษัท วิทอิท กรุ๊ป จำกัด
ลำดับ 138
ชื่อ นายศิวัช ศรไชยธนะสุข
ตำแหน่ง - บริษัท Project Manager Triumph Motorcycles
ลำดับ 139
ชื่อ นางสาวศุจิกร กิตติไพศาลศิลป์
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาคย์ จำกัด
ลำดับ 140
ชื่อ นายสลิล ตระกูลพูนทรัพย์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
ลำดับ 141
ชื่อ นางสาวสายธาร ฮัน
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้บริหาร บริษัท แม่น้ำ รุ่งโรจน์ จำกัด
ลำดับ 142
ชื่อ นายสาริน รณเกียรติ
ตำแหน่ง - บริษัท MD บริษัท เดอะ ฮอลิเดย์ จำกัด
ลำดับ 143
ชื่อ นายสิริเดช ชัยชนะกล
ตำแหน่ง - บริษัท วิศวกร บริษัท ชัยชนะกล จำกัด
ลำดับ 144
ชื่อ นายสุเจตน์ แสงเจริญรัตน์
ตำแหน่ง - บริษัท เจ้าของกิจการ บริษัท สหศิลาเลย จำกัด
ลำดับ 145
ชื่อ นางสาวสุดสิริ กุลพานิช
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลไฟน์เทค จำกัด
ลำดับ 146
ชื่อ นายสุทธิชัย ชะเอมน้อย
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการบริษัท หจก.ตงเทรดดิ้ง
ลำดับ 147
ชื่อ นางสาวสุภวรรณ ตั้งธรรมพูนผล
ตำแหน่ง - บริษัท Office Manager บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ท จำกัด
ลำดับ 148
ชื่อ นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
ตำแหน่ง - บริษัท Chief Executive Officer บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
ลำดับ 149
ชื่อ นางสาวสุวพร เลิศวิริยะสวัสดิ์
ตำแหน่ง - บริษัท Board of director Intergoods co.,Ltd.
ลำดับ 150
ชื่อ นางสาวเสาวนีย์ หุ่นสวัสดิ์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นสแควร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ลำดับ 151
ชื่อ นายโสฬส รุ่งเจริญสุขศรี
ตำแหน่ง - บริษัท Sales Executive บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด
ลำดับ 152
ชื่อ นางสาวหทัยชนก ปิ่นปั่น
ตำแหน่ง - บริษัท ประธานบริษัท บริษัท 11การัต กรุ๊ป จำกัด
ลำดับ 153
ชื่อ นายหลง ฮวน อู๋
ตำแหน่ง - บริษัท Executive manager Wheel Mart(Thailand) Limited, Avana International Limited, ChinaRailway No10(Thailand) Limited
ลำดับ 154
ชื่อ นายอธิมาตร วณิชย์คูพลังกูร
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการบริษัท SUN WU POLY CO., LTD.
ลำดับ 155
ชื่อ นางสาวอนุสรา โกวิทย์พรสิน
ตำแหน่ง - บริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ออโต้ แกลเลอรี่ จำกัด
ลำดับ 156
ชื่อ นายอรรถพล ปัทมปราณี
ตำแหน่ง - บริษัท CEO ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วทองอยู่ พรีเมี่ยม เซอร์วิส
ลำดับ 157
ชื่อ นางสาวอรอมล โอบอ้อมกุล
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัด
ลำดับ 158
ชื่อ นายออปอ แต้ศิลปสาธิต
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้จัดการบริษัท บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
ลำดับ 159
ชื่อ นายอัครแสนคีรี โล่ห์​วี​ระ​
ตำแหน่ง - บริษัท Managing Director บริษัท เอพี168 พาร์ทเนอร์ จำกัด
ลำดับ 160
ชื่อ นายเอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด
ลำดับ 161
ชื่อ นายเอกวิศว์ ตระกูลคูศรี
ตำแหน่ง - บริษัท ผู้บริหาร บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
ลำดับ 162
ชื่อ นางสาวเอมษิกา โชติวิจิตร
ตำแหน่ง - บริษัท Managing director บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด

Copyright ©2019 by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย